Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

Osie, 04.03.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2019.ZPINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane

Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


1. P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska

Ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 445 277,20 zł brutto (52,54 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 92,54 pkt

2. Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane

Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 389 910,00 zł brutto (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

3. PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna

Kryterium I : Cena oferty brutto : 454 546,50 zł brutto (51,47 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,47 pkt

4.Wykonawca Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek,

ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama