Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”.

Osie, 14.03.2019 r.

ROŚBiGK. 271.2.2019.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510049281-N-2019 z dnia

14-03-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 512136-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej),zlokalizowanego we wsi Jaszcz, gmina Osie. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym krytym blachodachówką. Budynek o wymiarach zewnętrznych 7,61 m x 12,95 m i nachyleniu połaci dachowych wynoszącym 28°. Budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni 106,53 m2. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm razem - 336,56 m2. w tym: pieszojezdnia, plac manewrowy i miejsca postojowe. Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej. Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej przydomowej oczyszczalni. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo na terenie działki Inwestora. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 235772.16

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 9a

Kod pocztowy: 86-150

Miejscowość: Osie

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 389910.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 389910.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 454546.50

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama