Og艂oszenie o zam贸wieniu na "Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno

W贸jt Gminy Osie informuje o zam贸wieniu publicznym pn.鈥濨udowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno鈥.


Osie, 30.04.2019 r.


RO艢BiGK.271.4.2019.ZP


OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

鈥濨udowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno鈥.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 543214-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych : Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy: Nie

Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych: Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej 鈥 maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: Tak

www.osie.pl , www.bip.osie.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:

Elektronicznie: Nie

adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b: Nie

Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b: Tak

Inny spos贸b:

Urz膮d Gminy Osie

Adres:

ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne: Nie

Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno.

Numer referencyjny: RO艢BiGK.271.4.2019.ZP

Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi transportu rolniczego, b臋d膮cej drog膮 gminn膮 nr 030102C Brzeziny 鈥 Miedzno. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 艣wieckim, na terenie gminy Osie. Droga obs艂uguje ruch lokalny pomi臋dzy wsiami Brzeziny i Miedzno oraz stanowi dojazd do teren贸w rolnych i gospodarstw po艂o偶onych w ci膮gu drogi. D艂ugo艣膰 odcinka przewidzianego do przebudowy 鈥 846,78 m. Teren posiada niezb臋dne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi 鈥濴鈥, Kategoria ruchu: KR1, Szeroko艣膰 jezdni 4 mb. Szeroko艣膰 poboczy 0,75mb. W sk艂ad zadania inwestycyjnego wchodz膮: przygotowanie terenu pod budow臋 (oznakowanie terenu), rozbi贸rka element贸w dr贸g, wycinka koliduj膮cych drzew i krzew贸w, usuni臋cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcj臋 nawierzchni, wyprofilowanie i zag臋szczenie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy z kruszywa 艂amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni zjazd贸w z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wi膮偶膮ca i w-wa 艣cieralna), wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie, wykonanie oznakowania pionowego, odtworzenie row贸w przydro偶nych, wykonanie rob贸t wyko艅czeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):

Warto艣膰 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w 鈥 szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:

miesi膮cach: lub dniach:

lub

data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w

Okre艣lenie warunk贸w: 1) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, kt贸rych spe艂nienie Wykonawca zobowi膮zany jest wykaza膰 w spos贸b szczeg贸lny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa

Okre艣lenie warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegaj膮ce na budowie, przebudowie lub remoncie dr贸g o nawierzchni bitumicznej o warto艣ci nie mniejszej ni偶 500.000,00 z艂 brutto ka偶da robota. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowa膰 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadaj膮cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej lub konstrukcyjno 鈥 budowlanej, b膮d藕 te偶 odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w umo偶liwiaj膮ce wykonywanie funkcji kierownika rob贸t dla budowy b臋d膮cej przedmiotem zam贸wienia oraz co najmniej 5 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu budow膮;

Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI

O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Tak

O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

1)wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 鈥 w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w 鈥 inne dokumenty; 2)wykaz os贸b, skierowanych przez wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca , kt贸ry wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiaj膮cego kosztorys ofertowy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt贸rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przeka偶e Zamawiaj膮cemu: o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci albo braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej. W przypadku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 wraz z o艣wiadczeniem dokumenty b膮d藕 informacje potwierdzaj膮ce, 偶e powi膮zania z innym wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu 鈥 wg wzoru za艂膮cznika nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: Nie

Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych: Nie

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej Nie

Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc贸w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w

Maksymalna liczba wykonawc贸w

Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:

Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie

Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:

Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):

Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:

Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:

Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

b) Okres r臋kojmi za wady wykonanych rob贸t i zamontowanych urz膮dze艅 :40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem

Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:

Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:

Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:

Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:

Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nale偶y rozumie膰 zmiany nieodnosz膮ce si臋 do kwestii, kt贸re podlega艂y ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, kt贸re gdyby by艂y znane w momencie wszcz臋cia procedury, maj膮cej na celu zawarcie Umowy, nie mia艂yby wp艂ywu na ilo艣膰 podmiot贸w zainteresowanych t膮 procedur膮. W powy偶szym kontek艣cie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych przyk艂adowo: zmiana danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno-organizacyjn膮 Umowy, numeru rachunku.
2. Okre艣laj膮c warunki dokonania zmiany Umowy, sporz膮dza si臋 protok贸艂 konieczno艣ci, bior膮c pod uwag臋 w szczeg贸lno艣ci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i spos贸b jego wyliczenia,
4) wp艂yw zmiany na wysoko艣膰 wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wp艂yw zmiany na termin zako艅czenia Umowy.
3. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany postanowie艅 zawartej Umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst膮pienia co najmniej jednej z okoliczno艣ci wymienionych poni偶ej, z uwzgl臋dnieniem podanych warunk贸w ich wprowadzenia:
1) Zamawiaj膮cy dopuszcza zmiany os贸b, o kt贸rych mowa w 搂 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie mo偶e wykonywa膰 powierzonych zada艅, przy czym nowa osoba musi spe艂nia膰 wymogi okre艣lone w SIWZ.
2) Zamawiaj膮cy dopuszcza przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu zam贸wienia o czas op贸藕nienia, je偶eli takie op贸藕nienie ma lub b臋dzie mia艂o wp艂yw na wykonanie przedmiotu zam贸wienia w przypadku:
a) powstania konieczno艣ci wykonania zam贸wie艅 dodatkowych, kt贸rych wykonanie jest niezb臋dne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia rob贸t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale偶nych od Wykonawcy,
c) szczeg贸lnie niesprzyjaj膮cych warunk贸w atmosferycznych ( silne mrozy ,ulewne i d艂ugotrwa艂e deszcze, ponadnormowe opady 艣niegu) uniemo偶liwiaj膮cych prowadzenie rob贸t budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie pr贸b i sprawdze艅, dokonywanie odbior贸w, o ile nie da艂o si臋 tego przewidzie膰 i / lub wykona膰 w innym terminie,
d) si艂y wy偶szej lub kl臋ski 偶ywio艂owej.
3) W przypadku wykrycia powa偶nych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, kt贸re b臋d膮 mia艂y istotny wp艂yw na wykonywanie przedmiotu Umowy 鈥 gdy okoliczno艣膰 ta wp艂yn臋艂a na konieczno艣膰 zmiany wynagrodzenia, wymog贸w w zakresie odbioru rob贸t, terminu wykonania i innych okoliczno艣ci powsta艂ych w zwi膮zku z zaistnia艂膮 wad膮 dokumentacji projektowej i zmiany te b臋d膮 konieczne gdy偶 kontynuacja wykonania Umowy grozi艂aby powstaniem Obiektu obarczonego wad膮.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, je偶eli zmiany te b臋d膮 mia艂y istotny wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu Umowy.
5) Zamawiaj膮cy mo偶e dopu艣ci膰 zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, kt贸re s膮 nast臋pstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwi膮zaniach projektowych, je偶eli s膮 one uzasadnione konieczno艣ci膮 zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa realizacji rob贸t budowlanych,
b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej mo偶liwo艣ci wprowadzenia uzasadnionych rozwi膮za艅 zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg艂oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob贸t budowlanych, kt贸ra nie odst臋puje w spos贸b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunk贸w pozwolenia na budow臋 w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zosta艂y zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spe艂niaj膮c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy 鈥 na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si臋 zmian臋 Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie po przedstawieniu przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia艂u w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszcze艅 wobec Wykonawcy z tytu艂u realizacji rob贸t. Je偶eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt贸rego Wykonawca opiera艂 si臋 wykazuj膮c spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, Zamawiaj膮cy dopu艣ci zmian臋 pod warunkiem, 偶e nowy Podwykonawca wyka偶e spe艂nianie warunk贸w w zakresie nie mniejszym ni偶 wskazane na etapie post臋powania o udzielenie zam贸wienia przez dotychczasowego Podwykonawc臋.
4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przys艂uguj膮ce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj膮cy zap艂aci za wszystkie udokumentowane poniesione ju偶 koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Je偶eli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal膮 wykonanie rob贸t zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan膮 wy艂膮czone z zakresu zam贸wienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okre艣lonych w protoko艂ach konieczno艣ci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnik贸w kalkulacyjnych okre艣lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres rob贸t zamiennych zostanie okre艣lony w protokole konieczno艣ci oraz przedmiarze rob贸t sporz膮dzonym przez In偶yniera. Natomiast wynagrodzenie z tytu艂u wykonania rob贸t zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcze艣niejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b臋dzie potwierdzenie powsta艂ych okoliczno艣ci w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczno艣ci.
6. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany, w sytuacji konieczno艣ci realizacji dodatkowych rob贸t budowlanych przez dotychczasowego wykonawc臋, nieobj臋tych zam贸wieniem podstawowym, o ile sta艂y si臋 niezb臋dne i zosta艂y spe艂nione 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
1) zmiana wykonawcy nie mo偶e zosta膰 dokonana z powod贸w ekonomicznych lub technicznych, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych zamienno艣ci instalacji, zam贸wionych w ramach zam贸wienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowa艂aby istotn膮 niedogodno艣膰 lub znaczne zwi臋kszenie koszt贸w dla Zamawiaj膮cego,
3) 艂膮czna warto艣膰 dodatkowych rob贸t budowlanych nie mo偶e przekroczy膰 50% warto艣ci przedmiotu Umowy okre艣lonej w 搂 8 ust. 1.
7. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany Umowy, je偶eli zostan膮 spe艂nione 艂膮cznie poni偶sze warunki :
1) konieczno艣膰 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno艣ciami, kt贸rych Zamawiaj膮cy, dzia艂aj膮c z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, nie m贸g艂 przewidzie膰,
1) 艂膮czna warto艣膰 zmian nie przekracza 50% warto艣ci przedmiotu Umowy okre艣lonej w 搂 8 ust. 1.
8. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany Wykonawcy, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia, i kt贸rego ma zast膮pi膰 nowy Wykonawca :
1) w wyniku po艂膮czenia, podzia艂u, przekszta艂cenia, upad艂o艣ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi臋biorstwa, o ile nowy wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, nie zachodz膮 wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci膮ga to za sob膮 innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przej臋cia przez Zamawiaj膮cego zobowi膮za艅 wykonawcy wzgl臋dem jego podwykonawc贸w.
9. Zmiany, niezale偶nie od wy偶ej wymienionych uznaje si臋 za istotne, je偶eli :
1) zmienia si臋 og贸lny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia og贸lnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:
a) zmiana wprowadza warunki, kt贸re, gdyby by艂y postawione w prowadzonym post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, to wzi臋liby lub mogliby wzi膮膰 udzia艂 inni Wykonawcy lub przyj臋to by oferty innej tre艣ci,
b) zmiana narusza r贸wnowag臋 ekonomiczn膮 Umowy na korzy艣膰 Wykonawcy w spos贸b nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 艣wiadcze艅 i zobowi膮za艅 wynikaj膮cy z Umowy,
d) polega na zast膮pieniu Wykonawcy, kt贸remu Zamawiaj膮cy udzieli艂 zam贸wienia, nowym Wykonawc膮, w przypadkach innych ni偶 wymienione w ust. 8 pkt 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), kt贸ra wynika膰 b臋dzie z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, wynagrodzenie brutto okre艣lone w 搂 8 ust. 1 ulegnie zmianie w spos贸b odpowiedni 鈥 tak, aby odpowiada艂o zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj臋tego Umow膮, kt贸ry na dzie艅 zmiany stawki VAT nie zosta艂 jeszcze rozliczony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

1) je偶eli wed艂ug Wykonawcy oferta b臋dzie zawiera艂a informacje obj臋te tajemnic膮 jego przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p贸藕n. zm.), powinny by膰 one oznaczone klauzul膮 鈥濶IE UDOST臉PNIA膯 鈥 TAJEMNICA PRZEDSI臉BIORSTWA鈥. Zaleca si臋 umieszczenie takich dokument贸w na ko艅cu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiaj膮cy nie ujawni informacji stanowi膮cych tajemnic臋 przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je偶eli wykonawca, nie p贸藕niej ni偶 w terminie sk艂adania ofert zastrzeg艂, 偶e nie mog膮 by膰 one udost臋pniane. Zastrze偶enie wykonawcy b臋dzie skuteczne wy艂膮cznie wtedy, je偶eli wyka偶e on, i偶 zastrze偶one informacje stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, 偶e dane informacje stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokument贸w,
4) wykonawca nie mo偶e zastrzec informacji dotycz膮cych :
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zam贸wienia,
d) okresu gwarancji,
e) warunk贸w p艂atno艣ci zawartych w ofercie,
5) zastrze偶enie informacji, danych, dokument贸w i o艣wiadcze艅 nie stanowi膮cych tajemnicy przedsi臋biorstwa w rozumieniu przepis贸w o nieuczciwej konkurencji, kt贸rych wykonawca nie wykaza艂, 偶e stanowi膮 one tajemnic臋 przedsi臋biorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiaj膮cego.

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:

Data: 2019-05-20, godzina: 10:00,

Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem): Nie

Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu

> j臋zyk polski

IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane

W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski

Druki i formularze do pobrania oraz odpowiedzi do przetargu znajduj膮 si臋 na stronie BIP Osie>>>>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama