Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,

c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Osie

d) ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

e) nadania nazwy ulicy w Tleniu

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie

g) pozbawienia statusu pomnika przyrody

h) przystąpienia gminy Osie jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

i) obchodów 100-lecia odzyskania przez Osie niepodległości

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Osie

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama