Wybory 艂awnik贸w 2019

Rada Gminy Osie informuje, 偶e 31 grudnia 2019 r. ko艅czy si臋 kadencja 艂awnik贸w s膮d贸w powszechnych i w zwi膮zku z tym wybierany jest 1 艂awnik do S膮du Rejonowego w 艢wieciu na kadencj臋 2020-2023.

Zasady i tryb zg艂aszania kandydat贸w na 艂awnik贸w

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa si臋 rekrutacja i wybory 艂awnik贸w ?

Zasady i tryb zg艂aszania kandydat贸w na 艂awnik贸w okre艣la ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t.).

2. Kto mo偶e zosta膰 艂awnikiem ?

艁awnikiem mo偶e by膰 wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe艂ni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) uko艅czy艂 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczy艂 70 lat;

6) jest zdolny, ze wzgl臋du na stan zdrowia, do pe艂nienia obowi膮zk贸w 艂awnika;

7) posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie lub 艣rednie bran偶owe.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 艂awnikiem powinna by膰 wybrana osoba wykazuj膮ca szczeg贸ln膮 znajomo艣膰 spraw pracowniczych.

3. Kto nie mo偶e zosta膰 艂awnikiem ?

艁awnikami nie mog膮 by膰:

1)osoby zatrudnione w s膮dach powszechnych i innych s膮dach oraz w prokuraturze;

2)osoby wchodz膮ce w sk艂ad organ贸w, od kt贸rych orzeczenia mo偶na 偶膮da膰 skierowania sprawy na drog臋 post臋powania s膮dowego;

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj膮ce stanowiska zwi膮zane ze 艣ciganiem przest臋pstw i wykrocze艅;

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)duchowni;

7)偶o艂nierze w czynnej s艂u偶bie wojskowej;

8)funkcjonariusze S艂u偶by Wi臋ziennej;

9)radni gminy, powiatu i wojew贸dztwa.

Nie mo偶na by膰 艂awnikiem jednocze艣nie w wi臋cej ni偶 jednym s膮dzie.

4. Kto mo偶e zg艂asza膰 kandydat贸w na 艂awnik贸w ?

Podmiotami uprawnionymi do zg艂aszania kandydat贸w na 艂awnik贸w s膮:

1) prezesi w艂a艣ciwych s膮d贸w,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje spo艂eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepis贸w prawa, z wy艂膮czeniem partii politycznych,

4) co najmniej pi臋膰dziesi臋ciu obywateli maj膮cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj膮cych stale na

terenie gminy dokonuj膮cej wyboru.

Zg艂oszenia kandydat贸w na 艂awnik贸w dokonuje si臋 na karcie zg艂oszenia.
Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia do艂膮cza si臋 nast臋puj膮ce dokumenty:

1)informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego dotycz膮c膮 zg艂aszanej osoby;

2)o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest prowadzone przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe;

3)o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest lub nie by艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej, a tak偶e, 偶e w艂adza rodzicielska nie zosta艂a mu ograniczona ani zawieszona;

4)za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 do wykonywania funkcji 艂awnika;

5)dwa zdj臋cia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk艂adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia przez stowarzyszenie, inn膮 organizacj臋 spo艂eczn膮 lub zawodow膮, zarejestrowan膮 na podstawie przepis贸w prawa, do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpis lub za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce wpis do innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji dotycz膮ce tej organizacji.

Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia przez obywateli do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 list臋 os贸b zawieraj膮c膮 imi臋 (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta艂ego zamieszkania i w艂asnor臋czny podpis ka偶dej z pi臋膰dziesi臋ciu os贸b zg艂aszaj膮cych kandydata.

Dokumenty wymienione w 搂 2 pkt 1-4 powinny by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 trzydzie艣ci dni przed dniem zg艂oszenia, a dokumenty wymienione w 搂 3 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 trzy miesi膮ce przed dniem zg艂oszenia.

Osob膮 uprawnion膮 do sk艂adania wyja艣nie艅 w sprawie zg艂oszenia kandydata na 艂awnika przez obywateli jest osoba, kt贸rej nazwisko zosta艂o umieszczone jako pierwsze na li艣cie, o kt贸rej mowa w 搂 4.

Koszt op艂aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt op艂aty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpisu lub za艣wiadczenia z innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Pa艅stwa.

Natomiast koszt op艂aty za badanie lekarskie i za wystawienie za艣wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 艂awnika.


5. Do kiedy mo偶na zg艂asza膰 kandydat贸w na 艂awnik贸w ?

Podmioty uprawnione mog膮 zg艂asza膰 radom gmin kandydat贸w na 艂awnik贸w na karcie zg艂oszenia do dnia 30 czerwca 2019 r. w Urz臋dzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6 (pok贸j nr 10).

Zg艂oszenia kandydat贸w, kt贸re wp艂yn膮 do rady gminy po 30 czerwca 2019 r., a tak偶e zg艂oszenia, kt贸re nie spe艂niaj膮 wymaga艅 formalnych, pozostawia si臋 bez dalszego biegu. Przywr贸cenie terminu do zg艂oszenia kandydat贸w jest niedopuszczalne.

Rady gmin dokonuj膮 wyboru 艂awnik贸w najp贸藕niej w pa藕dzierniku 2019 r.


Formularz zg艂oszenia do pobrania >>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama