Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się V Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy Osie

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2018 r.

7. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2018

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2018”

2) debata

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania

8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2018 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium

4) dyskusja

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 rok

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,

b) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,

c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej budynku gminnego w Osiu,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,

e) ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osie ,

f) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody,

g) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

h) uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama