Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:"Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno”.

Osie, 17.06.2019 r.

ROŚBiGK.271.4.2019.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 510121278-N-2019 z dnia

17-06-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 543214-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.4.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi transportu rolniczego, będącej drogą gminną nr 030102C Brzeziny – Miedzno. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. Droga obsługuje ruch lokalny pomiędzy wsiami Brzeziny i Miedzno oraz stanowi dojazd do terenów rolnych i gospodarstw położonych w ciągu drogi. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy – 846,78 m. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „L”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 4 mb. Szerokość poboczy 0,75mb. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna), wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie, wykonanie oznakowania pionowego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie robót wykończeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 511940.69

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Towarowa 1

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 519708.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem 519708.21

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 669686.97

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 511940.69

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Towarowa 1

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 519 708.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem 519 708.21

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 669 686.97

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 60%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama