Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata".

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.

Osie, 19.06.2019 r.


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.5.2019.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Kryterium I : Cena oferty brutto : 231 734,07 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


1. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Kryterium I : Cena oferty brutto : 231 734,07 zł brutto (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

2. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 274 295,17 zł brutto (50,69 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 90,69 pkt

3. Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 245 019,94 zł brutto (56,75 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 96,75 pkt

4. Partnertech Stabiterra Sp. z o.o.

Ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 279 580,23 zł brutto (49,73 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 89,73 pkt

5. Wykonawca F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

6. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama