Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata"

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.


Osie, 01.07.2019 r.

ROŚBiGK.271.5.2019.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510132356-N-2019

z dnia 01-07-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 551334-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROŚBiGK.271.5.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1005C (Czersk gr. woj.-Śliwice-Łążek-Tleń) na terenie działki o nr ewidencyjnym 79/3 obręb Nadl Szarłata i 347 obręb Łążek, a koniec na włączeniu do istniejącego drewnianego mostu na terenie działki o nr ewidencyjnym 5079/8 obręb Nadl. Szarłata. Długość projektowanej drogi wynosi 401 m. Istniejąca nawierzchnia częściowo utwardzona brukiem. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Szerokość jezdni 4 – 5 mb. Szerokość poboczy 0,75mb. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: roboty geodezyjne, roboty rozbiórkowe, wycinka krzewów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV i nasypów, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca), wykonanie zjazdów, wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, plantowanie skarp i renowacja rowów przydrożnych, wykonanie robót wykończeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189358.12

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowość: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 231734.07

Oferta z najniższą ceną/kosztem 231734.07

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279580.23

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama