Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Osie.

poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,

c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 r.

d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,

f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama