Przetarg ustny na sprzedaż działki gminnej

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej. Poniżej pełna treść:


Osie, 31.07.2019 r.

Wójt Gminy Osie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej.Położenie
Księga wieczysta
Nr działki i powierzchnia w m2
Cena nieruchomości
opis nieruchomości
Osie
ul. Ks. Sychty
BY1S/00019666/5190/14 – 1427 m239 600,00 złNieruchomość gruntowa nie zabudowana
położona w Osiu przy ul. Ks. Sychty,
z dostępem do drogi gminnej,
możliwość przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.1. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

Działka nr 190/14 obręb Osie - zgodnie z uchwałą Nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczo-garażową z nią związaną.

2. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

5.Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

6.Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

7. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XXVIII/178/10 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2010 r.
8.Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: będąca przedmiotem przetargu nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

9.Warunki uczestnictwa w przetargu jest:

- Wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Osie Nr konta: 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Osiu.

Wadium wynosi: – 2 200,00 zł

Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.08.2019 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Osie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Koszty nabycia nieruchomości gruntowej (aktu notarialnego) ponosi kupujący.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  02.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Osie, w sali nr 3 .

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług – 23%.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie, na stronie internetowej www.osie.pl oraz w prasie lokalnej na okres 30 dni.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama