Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny - umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
Przewidywany okres zatrudnienia: od wrzesień 2019

1. Wymagania niezbędne:

a) Posiadanie obywatelstwa polskiego

b) Korzystanie z pełni praw publicznych

c) Nieposzlakowana opinia

d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

f) Wykształcenie;

Wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) Kandydat/ka nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

h) Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

  • Współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy itp.
  • Pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo- wychowawczych
  • Pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną
  • Motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny
  • Pomagał w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
  • Podejmował działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

4. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV)

b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

c) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, dyplomy)

d) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

e) Oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

f) Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

g) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

CV musi być opatrzone klauzulą o treści- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, umieszczenia na stronie internetowej GOPS w Osiu www.osienaszops.pl UG Osie www.osie.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Osiu www.osienaszops.pl/bip/ UG Osie www.bip.osie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS”.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

a) Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, lub osobiście w siedzibie GOPS w dni powszednie w godzinach 7.30- 15.00 do 02 września 2019 r. (biuro Nr 18)

Termin składania dokumentów upływa 02.09.2019 roku.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Osiu.


Kierownik GOPS w Osiu

Mirosława Felczykowska

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama