Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej pełna treść:Ogłoszenie o naborze

na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Osie.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od września 2019 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba godzin świadczenia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenie treningu zachowań społecznych.
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.


Wymagania dodatkowe:

1. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. CV musi być opatrzone klauzulą o treści- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, umieszczenia na stronie internetowej GOPS w Osiu www.osienaszops.pl UG Osie www.osie.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Osiu www.osienaszops.pl/bip/ UG Osie www.bip.osie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS”.

7. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr1)


Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, lub osobiście w siedzibie GOPS w dni powszednie w godzinach 7.30- 15.00 do 02 września 2019 r. (biuro Nr 18)

Termin składania dokumentów upływa 02.09.2019 roku.


Zapraszamy do współpracy.

Kierownik GOPS w Osiu

Mirosława Felczykowska


Załącznik nr 1 do pobrania - oferta >>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama