Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”.

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn."Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”.


Osie, 20.09.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.8.2019.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Cena oferty brutto: 622 502,47 zł


2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęła jedna oferta, która otrzymała punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Cena oferty brutto: 622 502,47 zł (100 pkt)


Uzasadnienie wyboru: Wykonawca ENEA S.A., Ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Cena oferty brutto: 622 502,47 zł spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

6. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama