Micha Grabski - fot. Marek J. LejkW pitkowe popoudnie - 22.10.2010 roku w Gminnym Orodku Kultury w Osiu Pani Zofia Partyka zorganizowaa Zebranie Soectwa Osie. Powodem zwoania zebrania bya potrzeba wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowoci Osie, zwizanych z nowymi konkursami o dofinansowanie zada ze rodkw unijnych.

Zanim nastpio oficjalne rozpoczcie zebrania,  na scenie GOK zaprezentowa si zesp wokalny CHABRY z Osia pod dyrekcj Michaa Rajewskiego. Na wstpie  Z. Partyka poinformowaa o realizacji wnioskw zgoszonych przez mieszkacw na ostatnim zebraniu. Dalsz cz zebrania zdominowa Micha Grabski - Wjt Gminy Osie.

Najpierw przedstawi sprawozdanie z wykonania zada zaplanowanych w gminie na 2010 rok. Krtko omwi wstpn propozycj do Budetu Gminy Osie na 2011 rok, a nastpnie przedstawi priorytety, cele i planowane projekty, ujte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu Planu Rozwoju Miejscowoci Osie na lata 2010 - 2018. Z najwaniejszych nowoci wpisanych do planu, na czoo wysuwa si projekt remontu poszycia dachowego i elewacji Kocioa Parafialnego w Osiu, budowa Parku dendrologiczno-spacerowego w centrum Osia, oraz budowa drogi Osie - Stary Tartak. Te trzy inwestycje maj ogromn szans na realizacj w najbliszych latach, bowiem istnieje szansa na ich dofinansowanie ze rodkw unijnych. Pozostae zadania finansowane zostan ze rodkw wasnych. Projekt planu przedstawiony przez M. Grabskiego, uzupeniony o uwagi mieszkacw i turystw uwzgldnia wikszo potrzeb, majcych na celu popraw estetyki, bezpieczestwa oraz jakoci ycia mieszkacw wsi i gminy Osie. W tej sytuacji za przyjciem planu obecni na sali mieszkacy soectwa Osie zagosowali jednogonie. O zatwierdzeniu planu w takiej postaci bd jeszcze dyskutowa radni Rady Gminy Osie na najbliszej sesji, we wtorek 26.10.2010 r.

fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama