Micha Grabski - fot. Marek J. LejkW pitkowe popoudnie - 22.10.2010 roku w Gminnym Orodku Kultury w Osiu Pani Zofia Partyka zorganizowaa Zebranie Soectwa Osie. Powodem zwoania zebrania bya potrzeba wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowoci Osie, zwizanych z nowymi konkursami o dofinansowanie zada ze rodkw unijnych.

Zanim nastpio oficjalne rozpoczcie zebrania,  na scenie GOK zaprezentowa si zesp wokalny CHABRY z Osia pod dyrekcj Michaa Rajewskiego. Na wstpie  Z. Partyka poinformowaa o realizacji wnioskw zgoszonych przez mieszkacw na ostatnim zebraniu. Dalsz cz zebrania zdominowa Micha Grabski - Wjt Gminy Osie.

Najpierw przedstawi sprawozdanie z wykonania zada zaplanowanych w gminie na 2010 rok. Krtko omwi wstpn propozycj do Budetu Gminy Osie na 2011 rok, a nastpnie przedstawi priorytety, cele i planowane projekty, ujte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu Planu Rozwoju Miejscowoci Osie na lata 2010 - 2018. Z najwaniejszych nowoci wpisanych do planu, na czoo wysuwa si projekt remontu poszycia dachowego i elewacji Kocioa Parafialnego w Osiu, budowa Parku dendrologiczno-spacerowego w centrum Osia, oraz budowa drogi Osie - Stary Tartak. Te trzy inwestycje maj ogromn szans na realizacj w najbliszych latach, bowiem istnieje szansa na ich dofinansowanie ze rodkw unijnych. Pozostae zadania finansowane zostan ze rodkw wasnych. Projekt planu przedstawiony przez M. Grabskiego, uzupeniony o uwagi mieszkacw i turystw uwzgldnia wikszo potrzeb, majcych na celu popraw estetyki, bezpieczestwa oraz jakoci ycia mieszkacw wsi i gminy Osie. W tej sytuacji za przyjciem planu obecni na sali mieszkacy soectwa Osie zagosowali jednogonie. O zatwierdzeniu planu w takiej postaci bd jeszcze dyskutowa radni Rady Gminy Osie na najbliszej sesji, we wtorek 26.10.2010 r.

fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama