XXXIV Sesja Rady Gminy Osie

XXXIV Sesja Rady Gminy OsieW dniu 26.11.2010 r. w sali Gminnego Orodka KUltury w Osiu odbya si XXXIV Sesja Rady Gminy Osie. Tym razem nasi radni podejmowali kilkanacie uchwa zwizanych z biec i przyszoroczn dziaalnoci gminy, takich jak: zmiany w budecie na rok 2010, zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2013, przystpienie do parnerstwa w realizacji projektu ''Przez dobr edukacj ku lepszej przyszoci''

w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - poddziaanie 9.1.2 ''Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw...'', przeksztacenia Przedszkola Publicznego w Osiu w jednostk budetow, obnienia redniej ceny skupu yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, XXXIV Sesja Rady Gminy Osiezmiany w planach zagospodarowania przestrzennego wsi Osie, Brzeziny i Tle, nabycia na wasno gminy dziaek pod przepompownie ciekw w Wakowiskach i Wierzchach oraz okrelenie sposobu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi. Istotnymi byy te uchway zatwierdzajce plany odnowy wsi Osie i Brzeziny, ktre byy przedmiotem niedawnych zebra wiejskich w tych miejscowociach. Plany te umoliwiaj wnioskowanie o dofinansowanie na nowe zadania, jakimi s wymiana poszycia dachowego i remont elewacji zabytkowego kocioa parafialnego w Osiu, a w Brzezinach budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni.

Z informacji o stanie realizacji zada owiatowych za rok szkolny 2009/2010 przedstawionych przez Michaa Grabskiego- Wjta Gminy Osie wnioskujemy, e poziom nauczania w naszych szkoach nadal jest wyszy, anieli rednia w powiecie lub wojewdztwie. Wniosek ten potwierdzony jest wynikami z egzaminw przeprowadzonych na zakoczenie szkoy podstawowej i gimnazjum. 

Na zakoczenie Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy, w krtkim podsumowaniu podzikowa radnym, sotysom, urzdnikom i szefom instytucji za dobr wspprac w mijajcej kadencji Rady Gminy. Do tych podzikowa przyczyli si take Wjt Gminy Osie Micha Grabski oraz radny Micha Dombrowski i dyrektor SP Brzeziny Bogusaw Winiewski.

Oficjalne podzikowania podsumowujce 20-lecie Samorzdu Gminnego w Osiu - jak informuje Roman Wakowski - bd miay miejsce na spotkaniu w dniu 5 listopada br. Zaproszenia na spotkanie otrzymali ju radni wszystkich piciu kadencji, byli wjtowie, byli i aktualni sotysi oraz wadze Urzdu Gminy Osie.

(Fot. Mateusz Puchowski)

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama