Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych w sferze: ? Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie?

ZARZDZENIE NR 84 /12

WJTA GMINY OSIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych w sferze:

?Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie ?

Rodzaj zadania objtego konkursem: Turystyczne marsze na orientacj.


Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z pn. zm.1 ) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu wybrano ofert: BRACTWO CZARNEJ WODY w Osiu, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 6.500 z.

( sownie: sze tysicy piset zotych ).

2 . Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu; w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl,w siedzibie Urzdu Gminy Osie, na stronie internetowej www.osie.pl


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


1. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama