Pierwsze lady pobytu czowieka na terenie gminy Osie pochodz ze rodkowej epoki kamienia (mezolitu) przypadajcej na lata 8000-4300 p.n.e. i odkryto je w okolicach leniczwki Orli Dwr. Z okresu nastpnego, to znaczy z neolitu (lata 4200-1700 p.n.e.) pochodzi znaleziona na terenie Osia siekierka z krzemienia pasiastego, natomiast z epoki brzu (1700-650 r.p.n.e.) znalezione w Miedznie, siekierka brzowa i w Osiu urna twarzowa.

O pobycie na tym terenie ludzi w nastpnych epokach wiadcz pochodzce z epoki elaza znaleziska z okolic Osia (bransoletka, szpile z gwk opatkow, szcztki rogu do picia oraz szklane kamyki do gry), a w okolicy Jaszcza znaleziono pochodzcy z czasw panowania cesarza Trajana (98-117 r. p.n.e.) srebrny denar rzymski.
Okres wdrwki ludw (pocztek IV w.) spowodowa wyludnienie Borw Tucholskich, gsto zasiedlonych w poprzednich okresach dziejowych. Zjawisko to znalazo swoje odzwierciedlenie rwnie na terenie gminy, bowiem pierwsze wzmianki o osadnictwie na jej terenie pochodz dopiero z poowy trzynastego wieku i niewiele wskazuje, aby byo ono wiele wczeniejsze.
Ponowny rozwj osadnictwa na terenach obecnej gminy Osie nastpi i zwizany by z intensywn akcj kolonizacyjn zmierzajc do zagospodarowania pnocnej czci kasztelani wieckiej. Pocztkowo prowadzona bya ona wg zasad tzw. Prawa polskiego i z tego okresu pochodzi Miedzno (najprawdopodobniej z pocztku XIII w.), pniej na tzw. Prawie niemieckim, a jej efektem byo powstanie Osia, Brzezin, Wierzchw, ka i myna w Tleniu. Nastpio to w drugiej poowie XIII w. ewentualnie w pocztkach wieku XIV. W XV wieku powsta Jaszcz, w XVI w. Myn w urze, a w XVII w. Oski Piec i Grzybek. Ich powstanie zwizane jest z dziaalnoci czowieka, dcego do wykorzystania zasobw przyrody tego terenu i tworzcego myny, tartaki i smolamie.
Ostatnia faza osadnictwa na terenie gminy zwizana jest z akcj kolonizacyjn prowadzon w kocowym okresie istnienia rzeczypospolitej. W jej rezultacie powstay: Pruskie, Stara Rzeka, Sobiny, Gzelowe.
Sie osadnicz uzupeniaj miejscowoci powstae w okresie zaboru pruskiego tj. Szarata, Grabowa Buchta, nieistniejce ju dzi Swatno oraz leniczwki lub rozwinite z nich osady lene np. Dbowiec.

Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama