konkurs w OsiuWójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 r.WÓJT GMINY OSIE

86-150 OSIE

ul. DWORCOWA 6

 Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) , § 6 uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. , w zw. z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 r.

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2013 r.

100. 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenie gminy Osie.

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2013 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego , zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 25 stycznia 2013 roku do godz. 12 00 w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem ?Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 r.?

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

2. Publiczne otwarcie ofert , ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 25 stycznia 2013 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl ;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2012 przeznaczono na ten cel 100.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


Osie, dnia 02.01.2013 r.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama