Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dot. zmian w zasiku macierzyskim od 1 wrzenia 2013 r.:


Od 1 wrzenia 2013 r. poszerza si krg osb, ktrym bdzie przysugiwa zasiek macierzyski z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotycz tych rolnikw (domownikw), ktrzy przyjli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastpczej, w wieku wyszym ni 1 rok oraz ktrzy przyjli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastpczej.

Kasa informuje, e zgodnie ze znowelizowanym od 1 wrzenia 2013 r. art. 15 ust 1 i ust 1a ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, zasiek macierzyski przysuguje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi) z mocy ustawy (obowizkowo) z tytuu:

1. urodzenia dziecka,

2. przyjcia dziecka w wieku do 7 roku ycia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego ? do 10 roku ycia, jeeli w tym czasie zosta zoony wniosek o przysposobienie,

3. przyjcia dziecka w wieku do 7 roku ycia na wychowanie w ramach rodziny zastpczej, z wyjtkiem rodziny zastpczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego ? do 10 roku ycia

- w wysokoci czterokrotnej emerytury podstawowej.


Jeeli ubezpieczeniu podlegaj oboje rodzice, zasiek macierzyski przysuguje im cznie.

W przypadku rolnikw ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiek ten przysuguje, jeli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezporednio przed wystpieniem zdarzenia uzasadniajcego nabycie prawa do tego wiadczenia (tj. np. przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza si okresw podlegania innemu ubezpieczeniu spoecznemu, nawet gdy zainteresowany nie naby prawa do analogicznego wiadczenia z tego ubezpieczenia.

W zwizku z wprowadzonymi zmianami prawo do zasiku macierzyskiego z tytuu przyjcia dziecka na wychowanie bdzie przysugiwao jeeli:

? wniosek do Sdu o przysposobienie dziecka/przyjcia dziecka w ramach rodziny zastpczej w wieku do 7 roku ycia zostanie zoony do ukoczenia przez dziecko 7 lat,

? w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego, wniosek do Sdu o przysposobienie/przyjcie w ramach rodziny zastpczej zostanie zoony do 10 roku ycia dziecka.

Podstaw do rozpatrzenia uprawnie do zasiku macierzyskiego jest zoony do jednostki organizacyjnej KRUS wniosek, na druku KRUS SR 24 (dostpny na stronie internetowej www. krus.gov.pl zakadka formularze) wraz ze skrconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjcia dziecka na wychowanie, wymagane jest zawiadczenie z Sdu o zoonym wniosku o przysposobienie dziecka/ wniosku o ustanowienie rodziny zastpczej.

Wyjania si, e jeeli matka dziecka nabya prawo do zasiku macierzyskiego z systemu powszechnego, ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) speniajcemu warunek ubezpieczenia w dniu urodzenia dziecka/w dacie zoenia stosownego wniosku do Sdu - przysuguje zasiek macierzyski niezalenie od uzyskanego zasiku macierzyskiego przez matk dziecka z tytuu zatrudnienia.

Nadmienia si, e zasiek macierzyski wypacany jest jednorazowo, w wysokoci czterokrotnej emerytury podstawowej obowizujcej w dniu urodzenia dziecka.


Podstawa prawna - art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama