Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS wan dla osb sprawujcych osobist opiek nad dzieckiem :
Od 1 wrzenia 2013 r. obowizuj przepisy umoliwiajce finansowanie z budetu pastwa skadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wasnym, swojego maonka, lub dzieckiem przysposobionym za niej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegajcego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, ktry nie podlega ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw, *osob bdc czonkiem rodziny rolnika lub domownika, ktra nie spenia warunkw do podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw.


Okres finansowania skadek z budetu pastwa

Uprawnienie do finansowania skadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

? do 3 lat, nie duej jednak ni do ukoczenia przez dziecko 5 roku ycia,

? do 6 lat, nie duej jednak ni do ukoczenia 18 roku ycia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepenosprawnym.


UWAGA !

Skadka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osob sprawujc osobist opiek nad dzieckiem finansowana jest ze rodkw budetu pastwa od dnia zoenia wniosku.


Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania skadki

Prawo do finansowania z budetu pastwa skadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe moe zosta przyznane, jeeli spenione zostan nastpujce warunki tj.:

? zoony zostanie, w przypadku osb podlegajcych ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS ? wniosek o finansowanie z dotacji budetu pastwa skadki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w zwizku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz do pobrania na stronie www.krus.gov.pl), a w przypadku osb dotychczas niepodlegajcych ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS ? wniosek o objcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie skadki na to ubezpieczenie z dotacji budetu pastwa w zwizku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz do pobrania na stronie www.krus.gov.pl).

? przedoony zostanie skrcony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepenosprawnego orzeczenie o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci,

? osoba sprawujca osobist opiek nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu spoecznemu i nie posiada ustalonego prawa do wiadcze z ubezpiecze spoecznych, w tym do emerytury lub renty.

? rolnik lub domownik prowadzcy jednoczenie pozarolnicz dziaalno gospodarcz lub wsppracujcy przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej dziaalnoci albo zawiesi jej wykonywanie bd wspprac przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

? Oznacza to, e w dniu rozpoczcia finansowania skadki ze rodkw budetu pastwa, dziaalno ta nie moe by prowadzona.

? drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania skadek z tytuu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania skadek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (m.in. z tytuu pobierania zasiku macierzyskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar skadki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umoliwiaj finansowanie z dotacji budetu pastwa wycznie skadki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Skadka z dotacji budetu pastwa rwna jest skadce, o ktrej mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowicej 10% emerytury podstawowej.

Jednoczenie Kasa informuje, e osobom, ktre nie podlegaj ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw (tzn. nie speniaj warunkw do tego ubezpieczenia) przysuguje prawo wyboru finansowania skadki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.


Podstawa prawna - art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama