Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc zmiany kwot przychodu decydujcych o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent:

W zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego komunikatu o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., ktre wynioso 3.651 z 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od dnia 1 grudnia 2013 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynosz one:

70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 2.556 z 20 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych)

130% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 4.747 z 30 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych).


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama