Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc wymiaru skadki ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia podatku dochodowego emeryta i rencisty w 2014 roku :Komunikat uzupeniajcy oskadce naubezpieczenie zdrowotne

Wymiar skadki zdrowotnej w2014 r. zadomownikw rolnikw prowadzcych samoistne dziay specjalne produkcji rolnej.

W komunikacie z8 listopada br.Kasaprzypomniaa ozasadach wymiaru skadek naubezpieczenie zdrowotnerolnikw prowadzcych samoistne dziay specjalne produkcji rolne, ktre osoby te opacaj zwasnych rodkw.


Wuzupenieniu przywoanego komunikatuKasainformuje, eod1stycznia 2014r. wchodz wycie przepisy ustawy zdnia 22 listopada 2013r. ozmianie ustawy oskadkach naubezpieczenie zdrowotne rolnikw zalata 2012 i2013 (Dz. U. z2013 r., poz. 1640), ktre bd obowizyway do31 grudnia 2014r.


Jednoczenie Kasa nadmienia, ewI kwartale 2014 roku podstaw wymiaru skadek naubezpieczenie zdrowotne domownikw, ktrychpatnikami subezpieczeni wKRUS rolnicy prowadzcy samoistnedziay specjalne produkcji rolnej, bdzie kwota 33,4% przecitnego miesicznego wynagrodzenia wsektorze przedsibiorstw, obowizujcegow czwartym kwartale 2012 roku, wcznie zwypatami zzysku (tj. podstawa obowizujca w2012 roku, wkwocie 3877,50 z).


Zmiana podstawy wymiaru skadek zdrowotnych zadomownikw wdziaach specjalnych nastpi od1kwietnia 2014 r. Skadkawyniesie 33,4% przecitnego miesicznego wynagrodzenia wsektorze przedsibiorstw wczwartym kwartale 2013 r., ktre Prezes Gwnego Urzdu Statystycznego ogosi wDzienniku Urzdowym RP ?Monitor Polski?.Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za2013 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, ezgodnie zart. 34 ust. 1ustawy zdnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym odosb fizycznych (Dz. U. z2012 r., poz. 361 zezm.) waciwe jednostki organizacyjne KRUS co miesic pobieraj zaliczki napodatek dochodowy odwypacanych emerytur irent rolniczych.

W 2013 r. KRUS potrca zaliczki napodatek dochodowy wkwocie rwnej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencist wdanym miesicu (jeeli dochd zemerytury lub renty rolniczej uzyskanej odpocztku roku nie przekroczy kwoty 85 528 z) minus kwota 46 z 33 gr (tzw. ulga wzaliczce).

Ponadto zgodnie zart. 34 ust. 7i 8ww. ustawy organy rentowe (w tym rwnie KRUS) dokoca lutego, poupywie kadego roku podatkowego, sporzdzaj iprzekazuj emerytowi/rencicie stosowny formularz PIT.

Zatem wterminie do28 lutego 2014 r. KRUS przekae wszystkim emerytom irencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja odochodach uzyskanych odorganu rentowego).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte naformularzach PIT wtym samym terminie, co doemeryta/rencisty, KRUS przekae rwnie dourzdu skarbowego, waciwego wgmiejsca zamieszkania emeryta lub rencisty, wostatnim dniu roku podatkowego, aw przypadku osb mieszkajcych zagranic -dourzdu skarbowego waciwego wsprawach opodatkowania osb zagranicznych.

W zdecydowanej wikszoci przypadkw KRUS rozliczy podatek dochodowy zaemeryta lub rencist iwystawi formularz PIT-40A.

Jeeli emeryt/rencista otrzyma zKRUS PIT-40A ipoza emerytur lub rent wypacan ztego organu rentowego w2013 r. nie osiga innego przychodu, ktryzgodnie zustaw podatkow podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odosb fizycznych (dochd zgospodarstwa rolnego nie wchodzi dotego przychodu), toosoba ta nie ma obowizku skadania wurzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS bdzie podatkiem nalenym emeryta/rencisty zarok 2013.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, eemeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam wurzdzie skarbowym. Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, ekorzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku zmaonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) -sam skada zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) wewaciwym urzdzie skarbowym, wterminie do30 kwietnia 2014 roku. Wzeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w2013 r. ztytuu pobierania emerytury/renty rolniczej zKasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.

Zeznania wurzdzie skarbowym skadaj rwnie emeryci/rencici, ktrzy:

  • chc skorzysta zul.podatkowych okrelonych wustawie (np. ztytuu wychowywania dzieci, ztytuu poniesienia wydatkw nacele rehabilitacyjne, ztytuu dokonania darowizny pieninej narzecz organizacji poytku publicznego) lub
  • chc wnioskowa oprzekazanie 1% podatku nalenego narzecz wybranej organizacji poytku publicznego.

Jednoczenie Kasa zwraca uwag, epodatku dochodowego odosb fizycznych za2013 r. nie pac emeryci irencici, ktrychroczny przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym odosb fizycznych (ze wszystkich rde) nie przekroczy w2013 r. kwoty 3091 z.

Natomiast KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za2013 r., gdym.in.:

  1. w cigu 2013 r. emerytur lub rent wypacaa wicej ni jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmieni miejsce zamieszkania iwypat emerytury/renty podja inna jednostka organizacyjna KRUS),
  2. emerytur lub rent wypacaa jednostka organizacyjna KRUS, anastpnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  3. Kasa realizowaa wdanym roku podatkowym ulg podatkow udzielon przez urzd skarbowy,
  4. Kasa obniaa wysoko miesicznych zaliczek napodatek dochodowy
    w zwizku zezoonym przez emeryta lub rencist owiadczeniem
    o wsplnym opodatkowaniu dochodw zmaonkiem lub wsposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci (chyba etakie owiadczenie emeryt lub rencista wycofa w2013 r.).

Jeeli wystpi chocia jedna zpodanych wyej sytuacji, KRUS przekae emerytowi/rencicie formularz PIT-11A iwwczas emeryt lub rencista musi bezwzgldnie sam zoy zeznanie podatkowe wewaciwym urzdzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do30 kwietnia 2014 roku.


Pozyskano za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama