Metoda oraz opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostay okrelone uchwa Rady Gminy Osie i s jednakowe dla wszystkich mieszkacw. Opat kwartaln dla nieruchomoci zamieszkaej stanowi liczba osb faktycznie zamieszkujcych dan nieruchomo pomnoona przez wysoko stawki i liczb miesicy w kwartale. Opata ta zostaa wyliczona w zoonej przez Pastwo deklaracji. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw naliczenia opaty naley zoy now deklaracj.

Wzr do naliczenia opaty:

Liczba osb x wysoko stawki x 3 (liczba miesicy w kwartale) = wysoko opaty kwartalnej

STAWKA 1STAWKA 1

Dla osb zbierajcych odpady w sposb zmieszany

Dla osb zbierajcych odpady w sposb selektywny

15,00 z od osoby
7,00 z. od osoby

Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

 1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;

2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;

3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;

4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.

Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama