Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r. :
WÓJT   GMINY   OSIE

86-150  OSIE

ul.   DWORCOWA 6


Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) , § 6 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia    28 grudnia   2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. , w zw.  z art. 28 ust.1 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2014 r.


I. Rodzaj zadania

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie


II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2014 r.

100. 000 zł.

III.  Zasady przyznawania dotacji

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenie gminy Osie.

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:

1)  realizację programów szkolenia sportowego,

2)  zakup sprzętu sportowego,

3)  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)  sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2014 roku.

2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego , zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia           27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.


V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie  lub za pośrednictwem poczty do 27 stycznia 2014 roku do godz. 12 00 w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem ?Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie  gminy Osie w 2014 r.?

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

2. Publiczne otwarcie ofert , ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 27 stycznia 2014 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1)  ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2)  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;

4)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferta powinna zawierać w  szczególności:

1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl ;

2)  w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)  na stronie internetowej  www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


W roku 2013 przeznaczono na ten cel 100.000 zł.


VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1)  nie zostanie złożona żadna oferta;

2)  żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,Osie, dnia 03.01.2014 r.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama