Historia

środa, 02 grudnia 2009 22:14

Ks. Jzef Semrau (1833-1904)KS. JZEF SEMRAU (1833-1904). Praca dyplomowa Beaty Bucholc (mieszkanki Osia), opisujc biografi Ks. Jzefa Semraua napisana pod kierunkiem dra Andrzeja Mietza. Celem pracy jest przedstawienie postaci tego kapana i wielkiego spoecznika. W materiaach (a jest ich niewiele, gdy wikszo ulega zniszczeniu w czasie II wojny wiatowej ), Ks. Proboszcz jawi si jako czowiek niezwykle energiczny, zorganizowany, kreatywny. Cieszy si ogromnym autorytetem i - cho Niemiec - zaangaowany by we wszystkie problemy swoich polskich parafian, w tym take narodowociowe. Zasuy na ich pami, czego dowodem byo nazwanie jednej z gwnych ulic Osia jego imieniem.

Więcej:

 

środa, 02 grudnia 2009 21:32

ek w XX wiekuMaria Kaczmarek. Przejawy ycia spoecznego miejscowoci ek w XX wieku.   Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Zebrany materia zosta podzielony na cztery czci. Pierwsza przedstawia rys historyczny wsi ek. W czci drugiej autorka omwia ?najchlubniejsze? czasy wsi, gdy przez 13 lat bya siedzib wadz Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna cz zawiera informacje na temat dziaalnoci Ochotniczej Stray Poarnej w ku, ktra jest najstarsz tego typu jednostk na terenie gminy Osie. Ostatnia cz dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej Szkoy Podstawowej. Prac wzbogacaj fotografie, z ktrych jedna  przedstawia mieszkacw zgromadzonych wok pierwszego wozu bojowego.

Więcej:

 

środa, 02 grudnia 2009 20:29

Szkoa w OsiuBogumia Karpus. Zarys dziejw szkolnictwa w Osiu w XX wieku.  Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Do chwili obecnej najobszerniej opisane dzieje szkolnictwa na terenie wsi Osie. Autorka podja ogromne wyzwanie zebrania rozrzuconych i nielicznych materiaw, zwaszcza pochodzcych z pocztku XX wieku. Ten trud przybliy mieszkacom Osia wiele zapomnianych zdarze, bdcych udziaem, nie tylko szkoy, ale i caego spoeczestwa.

Więcej:

 

Sychta Bernard (1907-1982)

sobota, 19 września 2009 17:17

Ks. Bernard SychtaKsidz, najwikszy folklorysta borw tucholskich, kaszub i kociewia, autor 7-tomowego "sownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz 3-tomowego "sownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" wydanych przez Polsk Akademi Nauk, jzykoznawca, dr etnografii, najwybitniejszy dramaturg kaszubsko-kociewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, kompozytor, autor prac z psychiatrii pastoralnej i psychochirurgii.

Więcej: Sychta Bernard (1907-1982)

 

Ks. Jzef Semrau (1833-1904)Ksidz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, dziaacz narodowy i spoeczny, czonek Towarzystwa pomocy nauk dla modziey Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa piewaczego w. Cecylii diecezji chemiskiej. Prowadzi dziaalno patriotyczn m. in. poprzez organizowanie uroczystoci upamitniajcych rocznice wanych w dziejach polski wydarze, nauczanie dzieci oraz modziey polskiego jzyka i historii, pieni narodowych. W 1892 roku doprowadzi do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkacw Osia, na ktrym domagano si przywrcenia jzyka polskiego w szkoach, wysano te petycj do Berlina, przypominajc postanowienia kongresu wiedeskiego z 1815 roku, gwarantujce Polakom rwnouprawnienie, w tym prawo do wasnego jzyka. 


Więcej:

 

Hoffmann Alfons (1885-1963)

sobota, 19 września 2009 17:15

Hoffmann AlfonsDr, in., dziaacz niepodlegociowy, instruktor polskiego towarzystwa gimnastycznego "Sok", czonek tajnej organizacji wojskowej Pomorza, kurier naczelnej rady ludowej, twrca zwizku piewaczego okrgu kaszubskiego oraz zwizku k piewaczych na prusy zachodnie, prezes i patron pomorskiego zwizku piewaczego, twrca elektryfikacji Pomorza gdaskiego, czonek pastwowej rady elektryfikacyjnej, prezes zarzdu gwnego stowarzyszenia elektrykw polskich.

Więcej: Hoffmann Alfons (1885-1963)

 

Bruski Jan (1883-1942)

sobota, 19 września 2009 17:13

Ksidz, w latach 1934-39 proboszcz parafii Osie, wizytator religii w szkoach powszechnych dekanatu czerskiego. Od 1908 roku czonek towarzystwa naukowego w Toruniu, w 1918 roku czonek rady ludowej w Zotowie z ramienia ktrej uczestniczy w obradach polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu.

Więcej: Bruski Jan (1883-1942)

 

sobota, 19 września 2009 17:11

Pierwsze lady pobytu czowieka na terenie gminy Osie pochodz ze rodkowej epoki kamienia (mezolitu) przypadajcej na lata 8000-4300 p.n.e. i odkryto je w okolicach leniczwki Orli Dwr. Z okresu nastpnego, to znaczy z neolitu (lata 4200-1700 p.n.e.) pochodzi znaleziona na terenie Osia siekierka z krzemienia pasiastego, natomiast z epoki brzu (1700-650 r.p.n.e.) znalezione w Miedznie, siekierka brzowa i w Osiu urna twarzowa.

Więcej:

 

sobota, 19 września 2009 17:09

Nazwy geograficzne na terenie gminy s najczciej pochodzenia miejscowego i w wikszoci odzwierciedlaj cechy rodowiska geograficzno-przyrodniczego. Tak wic wystpuj nazwy powstae od cech terenu: ek - od gu czyli ki wrd pl, Stara Rzeka - od starego koryta Wdy, Wakowiska - od wyrwnanego terenu, Wierzchy od wyrazu wierzch (dawniej wirzch) oznaczajcego pagrek, wzniesienie.

Więcej:

 

Do pierwszego rozbioru

sobota, 19 września 2009 17:09

Teren gminy Osie dzieli losy Pomorza gdaskiego. I tak w XIII wieku znalaz si w pastwie ksit gdasko-pomorskich, a w trakcie postpujcego rozbicia dzielnicowego w dzielnicy wieckiej. Po mierci w r. 1294 ostatniego z dynastii Mszczuja II wszed na mocy ukadu w Kpnie w skad pastwa Przemysawa II, a pniej Wadysawa okietka.

Więcej: Do pierwszego rozbioru

 

Pod pruskim zaborem

sobota, 19 września 2009 17:07

5 sierpnia 1772 podpisany w Petersburgu midzy Prusami, Rosj i Austri, ukad rozbiorowy oderwa od Polski Prusy Krlewskie.
We wrzeniu tego roku, z wkraczajcymi wojskami pruskimi przybyy na Pomorze ekipy urzdnicze, ktre przejy wadz cywiln i wcielay nowe zasady ustrojowe i administracyjne.

Więcej: Pod pruskim zaborem

 

sobota, 19 września 2009 17:06

W styczniu 1920 r. wkroczyy na teren Pomorza oddziay generaa Hallera, przyczajc je na mocy postanowie traktatu wersalskiego do Polski.
Okolice Osia znalazy si w ramach utworzonego wojewdztwa pomorskiego, a cilej w pnocno-wschodniej czci powiatu wieckiego.
W roku 1933 w wyniku reformy administracyjnej Osie zostao siedzib gminy zbiorczej, w ktrej skad weszy poza nim: Jaszcz, Brzeziny, Grabowa Buchta, Wakowiska, ur, Miedzno, Stara Rzeka, Radaska, Tle, Wierzchy, Pruskie, ek, cki Piec, Zazdro i Laski.

Więcej:

 

sobota, 19 września 2009 17:04

W momencie niemieckiego ataku na Polsk, l wrzenia 1939 r. Gmina Osie znalaza si na bezporednim zapleczu frontu. 2 wrzenia okolice Osia byy wielokrotnie bombardowane. Straty poniosa uchodzca ludno cywilna oraz wycofujce si oddziay 2 puku szwoleerw i 2 samodzielnego batalionu strzelcw. 3 wrzenia do Osia wkroczyy wojska niemieckie.

Więcej:

 

sobota, 19 września 2009 17:03

Po II wojnie wiatowej gmina pozostaa na uboczu przemian gospodarczych. Przeprowadzona zostaa reforma rolna, pozosta cz ziemi dawnych folwarkw przejy pastwowe gospodarstwa rolne, a znaczn ilo gospodarstw opuszczonych przez ludno niemieck objli repatrianci ze wschodu. Nastpia migracja ludnoci gminy na ziemie odzyskane. Ostatecznie liczba mieszkacw gminy ustabilizowaa si na poziomie 5-5,5 ty. Osb i od wielu lat utrzymuje si w tych granicach.

Więcej:

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama