Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

środa, 02 września 2015 11:08

Od 1 wrzenia 2015 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. W zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego Komunikatu o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., ktre wynioso 3.854 z 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 wrzenia 2015 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Wynosz one:

Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

wtorek, 25 sierpnia 2015 08:41

Instytut Fizjologii i Patologii Suchu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundusz Skadkowy Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaci Osb Niesyszcych i Niedosyszcych ?Czowiek - Czowiekowi? zrealizuj w roku szkolnym 2015/2016 oglnopolski program bada przesiewowych suchu u dzieci ze rodowisk wiejskich.


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu

czwartek, 06 sierpnia 2015 14:56

W dniu 5 sierpnia 2015 r. na obszarze miasta Wocawka (kod strefy PL0403 - zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktrych dokonuje si oceny jakoci powietrza ? Dz. U. 2012, poz. 914) zosta przekroczony poziom informowania dla ozonu, wynoszcy 180 ?g/m3 (stenie 1-godzinne).


Więcej: Informacja o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu

 

czwartek, 06 sierpnia 2015 10:08

Ministerstwo rodowiska informuje, e zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w biecym roku w lasach wszystkich form wasnoci, w tym take w lasach niestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa, na terenie caego kraju, rozpoczyna wykonanie ? w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) ? opracowania pod nazw ?Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019?, ktre ma na celu okrelenie, a nastpnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzcych w nim zmian. W zwizku z powyszym informujemy wszystkich wacicieli lasw nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa, o pracach zwizanych z wielkoobszarow inwentaryzacj stanu lasu. Informacja ta ma na celu umoliwienie odpowiednim pracownikom przedsibiorstwa pastwowego Biura Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej przeprowadzenie przedmiotowej inwentaryzacji.

 

czwartek, 23 lipca 2015 08:12


Urzd Gminy Osie informuje, e dnia 30 lipca 2015 r. (czwartek) w godzinach od 13:45 do 15:00 w budynku Urzdu Gminy - pokj nr 3 - dyur poselski peni bdzie Eugeniusz Kopotek, Pose na Sejm RP. Podstawowe biuro posa mieci si w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 87/14. Zapraszamy na spotkanie!
 

Stop Dopalaczom

wtorek, 21 lipca 2015 11:44

W zwizku z ostatnimi, masowymi doniesieniami na temat zatru dopalaczami napywajcymi z caej Polski (ponad 230 przypadkw w cigu tygodnia), Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wieciu apeluje do mieszkacw naszego powiatu o nie uleganie modzie i obietnicom dobrej zabawy, ktra moe si tragicznie skoczy. Bdmy ostroni i podejrzliwi w stosunku do wszelkiego rodzaju chemicznych substancji, nie eksperymentujmy na sobie i innych.


Więcej: Stop Dopalaczom

 

czwartek, 16 lipca 2015 08:27

W dniu 15.07. 2015 r. Pastwowa Agencja Atomistyki otrzymaa zgoszenie o kradziey aparatu gammagraficznego (defektoskopu), sucego do przewietlania rnego rodzaju materiaw (np. spaww). Aparat nalecy do Zakadu Bada Nieniszczcych w Gliwicach skradziono w Zabrzu. Informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazana zostaa do Wojewody lskiego oraz Policji.

Pastwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod adnym pozorem nie otwiera urzdzenia poniewa nawet krtkotrway kontakt z nieosonitym rdem promieniotwrczym moe stanowi powane i bezporednie zagroenie dla ycia czowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urzdzenia naley zabezpieczy miejsce przed dostpem osb postronnych oraz niezwocznie powiadomi Policj (tel. alaromowy 112), Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Katowicach(tel: 32 25 65 601, 32 25 52 195, 32 20 77 101) lub Centrum ds. Zdarze Radiacyjnych PAA (tel.: 22 19 430, 22 621 02 56).

Dopki rdo promieniotwrcze znajduje si wewntrz urzdzenia nie stanowi zagroenia dla zdrowia i ycia. W przypadku bezporedniego kontaktu z nieosonitym rdem wyjtym ze skradzionego urzdzenia (przenoszenie w kieszeni, trzymanie w doni), istnieje zagroenie otrzymania, w bardzo krtkim czasie, wysokich dawek promieniowania, co moe zagraa yciu i zdrowiu.


Informacja Pastwowej Agencji Atomistyki >>>>>>>>>>

 

Zaproszenie na spotkanie

środa, 15 lipca 2015 11:36

Lokalna Grupa Dziaania ?Gminy Powiatu wieckiego? w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 przystpuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 11 gmin powiatu wieckiego w zakresie rozwoju obszarw wiejskich. W zwizku z powyszym serdecznie zapraszam Pastwa na spotkanie powicone ww. tematyce, ktre odbdzie si 16 lipca 2015 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu.


Więcej: Zaproszenie na spotkanie

 

piątek, 12 czerwca 2015 12:44

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczestwo pracy i ergonomi? We udzia w 43. edycji Oglnopolskiego Konkursu Poprawy Warunkw Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wsppracy z Naczeln Organizacj Techniczn, innymi ministerstwami, urzdami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami spoecznymi.


Więcej:

 

PSOR

środa, 10 czerwca 2015 09:16

System Zbirki Opakowa PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego wacicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Rolin (PSOR). W ramach Systemu na terenie caej Polski zbierane s opakowania po rodkach ochrony rolin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmw wodnych lub ludzi oraz po innych rodkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie. System dziaa zgodnie z przepisami okrelonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Więcej: PSOR

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 01 czerwca 2015 12:59

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc przypomnienia o upyniciu terminu zoenia wniosku o ponowne objcie ubezpieczeniem spoecznym rolnikw :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Komunikat WIORiN w Bydgoszczy

czwartek, 21 maja 2015 14:09

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z komunikatem Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddzia w wieciu dotyczcego zagroenia uprawy rolin - jaboni - owocnic jabkow.

Tre ogoszenia znajduje si tutaj >>>>>>>>>>

 

poniedziałek, 18 maja 2015 12:21

W Powiatowym Urzdzie Pracy w wieciu zarejestrowanych jest blisko 1100 osb , ktre nie ukoczyy jeszcze 25 lat. Dlaczego modzi ludzie nie mog znale posady? Jedna z odpowiedzi na to pytanie brzmi: Bo nie posiadaj umiejtnoci poszukiwanych na rynku pracy.

Więcej:

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 18 maja 2015 07:54

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS wan dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Strona 3 z 9

«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama