Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 r.

poniedziałek, 31 grudnia 2018 08:10

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2019 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych>>>>>

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych>>>>>

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 r.

piątek, 07 grudnia 2018 10:26

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2019 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych>>>>>

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych>>>>>

 

Regulamin PSZOK

środa, 11 lipca 2018 15:35

Wójt Gminy Osie prosi mieszkańców zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu.

Regulamin do pobrania>>>>>>>

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

środa, 11 lipca 2018 14:29

Informujemy, że błąd systemu obsługi strony internetowej www.osie.pl obejmujący zakładkę Rewolucja śmieciowa - Gmina Osie (baner po prawej stronie witryny) został usunięty dnia 11.07.2018 r. Z dniem dzisiejszym zakładka działa poprawnie, wobec czego poprzez panel dostępne są wszystkie informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym: harmonogram odbioru odpadów zmieszalnych lub segregowanych, możliwość pobrania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości oraz informacje o działaniu PSZOK w Osiu. Uwaga - w starszych informacjach mogą występować błędy związane z kodowaniem polskich znaków.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2018 r.

piątek, 22 czerwca 2018 08:51


alt

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w związku z uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIX/221/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Osie informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

Więcej: Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2018 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:40

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:14

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Osie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1). Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych „EKO-WISŁA” w Sulnówku, gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Tel. (52) 33 12 778 / fax: (52) 33 33 075

NIP: 559-10-04-882. REGON: 091254304

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:03

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 Gmina Osie osiągnęła:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 44,81 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
    innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
    i rozbiórkowych - 70,79 %
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,00 %
 

Deklaracja za odpady komunalne do pobrania

czwartek, 11 stycznia 2018 12:19

Wzór deklaracji o wysokości opłaty w roku 2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:   Pobierz tutaj >>>

 

wtorek, 12 grudnia 2017 14:48

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2018 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Harmonogram odbioru odpadw zmieszanych>>>
Harmonogram odbioru odpadw segregowanych>>>

 

czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2017 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

 

Przepisy prawa, analizy i informacje - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowizujce:

Nieobowizujce:


=======================================================================

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2016 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 27 kwietnia 2017


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2015 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2016


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2014 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2015


=======================================================================


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

i informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji

w poszczeglnych latach

znajduj si na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie

w zakadce "Strategie i Programy" -> "Program Ochrony rodowiska" ->

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie" >>>.


=======================================================================


Informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -37,70 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 91,22 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2015 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -40,20 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 100 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2014 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -27,99 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 17,00 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2013 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -17,14 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 100%

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 190,82 %

 Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

===============================


 

Uwaga! Regulamin PSZOK

czwartek, 14 lipca 2016 12:04

Wójt Gminy Osie prosi mieszkacw o zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania odpadw w Punkcie Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Osiu.

Pobierz regulamin >>>

 

wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

 

Strona 1 z 2

«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama