Gospodarka odpadami

Deklaracja do pobrania

poniedziałek, 05 czerwca 2017 10:18

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściecieli nieruchomości:

Pobierz tutaj >>> 

Harmonogram odbioru odpadów 2017

czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Terminarz odbioru odpadów zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadów segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

 

Przepisy prawa, analizy i informacje - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowiązujące:

Nieobowiązujące:


=======================================================================

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Osie udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych Sulnówko gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osie oraz prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 27 kwietnia 2017


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Osie udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2015 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych Sulnówko gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osie oraz prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

 Opublikowano 29 kwietnia 2016


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Osie udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych Sulnówko gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osie oraz prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

 Opublikowano 29 kwietnia 2015


=======================================================================


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

i informacje o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

w poszczególnych latach

znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie

w zakładce "Strategie i Programy" -> "Program Ochrony Środowiska" ->

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie" >>>.


=======================================================================


Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2016 Gmina Osie osiągnęła:

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -43,28 %

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 91,22 %

• Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

===============================


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2015 Gmina Osie osiągnęła:

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -40,20 %

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %

• Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

===============================


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 Gmina Osie osiągnęła:

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -27,99 %

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 17,00 %

• Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

===============================


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2013 Gmina Osie osiągnęła:

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -17,14 %

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

• Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 190,82 %

 Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

===============================


 

Harmonogram odbioru odpadów 2016

wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2016 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Terminarz odbioru odpadów zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadów segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

 

Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czwartek, 12 marca 2015 13:03

Wójt Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 : 

Więcej: Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja do pobrania

czwartek, 12 marca 2015 12:58

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz tutaj >>>>>>>>

 

Harmonogram odbioru odpadów 2015 !!!

wtorek, 30 grudnia 2014 09:12


Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2015 odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według harmonogramu kliknij TUTAJ >>>>>>>>


 

Jak i ile płacić za wywóz odpadów komunalnych?

czwartek, 02 stycznia 2014 08:52

Metoda oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Gminy Osie i są jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Opłatę kwartalną dla nieruchomości zamieszkałej stanowi liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość pomnożona przez wysokość stawki i liczbę miesięcy w kwartale. Opłata ta została wyliczona w złożonej przez Państwo deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty należy złożyć nową deklarację.

Więcej: Jak i ile płacić za wywóz odpadów komunalnych?

 

Nowe terminy płatności!!!

czwartek, 19 grudnia 2013 14:04

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osie, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwartał do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwartał do dnia 10 października danego roku;
4) za IV kwartał do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

środa, 18 grudnia 2013 14:20

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonego harmonogramu:

Więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

 

PSZOK czynny w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca

wtorek, 02 lipca 2013 12:25

OsieWójt Gminy Osie informuje, że od 1 lipca 2013 r. rozpoczął działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany PSZOK-iem. Punkt ten mieści się na terenie składowiska odpadów komunalnych w Osiu. PSZOK czynny jest w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 15.00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne, opony samochodowe, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci itp. Odpady będą przyjmowane bezpłatnie. PSZOK przeznaczony jest dla osób fizycznych. Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Osie, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

 

Jak segregować odpady komunalne?

środa, 26 czerwca 2013 13:17

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają worki na selektywnie zbierane odpady. Worki są w czterech kolorach, a ich przeznaczenie określono w tabeli poniżej:

Więcej: Jak segregować odpady komunalne?

 

Kto będzie wywoził odpady komunalne z naszych domów ?

czwartek, 20 czerwca 2013 21:09

Osie

Informujemy, że w dniu w dniu 17.06.2013 r. Gmina Osie podpisała z Wykonawcą umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy.  Od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudnia 2014 roku usługi te będą wykonywane przez: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

Do 1 lipca br. Zakład Usług Komunalnych w Świeciu zobowiązany jest zapewnić pojemnik na zmieszane odpady komunalne, a dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację  worki na odpady segregowane. Równocześnie otrzymają Państwo harmonogram wywozu odpadów z terenu nieruchomości.

Pojemniki i worki zapewnione zostaną właścicielom nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji do pobrania >>>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 u Pani Natalii Siekierkowskiej, tel. (52) 33 29 540 w godz. 7.15 do 15.15

 

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami

czwartek, 20 czerwca 2013 20:06

Tu możesz pobrać druk deklaracji w formie pliku .doc do elektronicznego wypełnienia lub pliku w formacie .pdf do ręcznego wypełnienia. 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:

Pobierz w formacie .doc (edytowalny)

Pobierz w formacie .pdf