Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji-projekt aktualizacji

wtorek, 21 sierpnia 2018 14:16

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej: Lokalny Program Rewitalizacji-projekt aktualizacji

 

Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, e zakoczyy si konsultacje spoeczne dotyczce "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trway w dniach od dnia 29 wrzenia 2017 r. do dnia 30 padziernika 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, ktre odbdzie si w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Osie (pokj nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatw strategicznych umoliwiajcych omwienie i ocen propozycji projektw, a take wyraenie opinii, propozycji i uwag oraz skadanie ich do protokou.

 

czwartek, 28 września 2017 11:14

LPR OsieWjt Gminy Osie ogasza przeprowadzenie konsultacji spoecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje maj na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej:

 

Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

czwartek, 16 marca 2017 16:07

Rewitalizacja Gmina OsieGmina Osie zachca mieszkacw naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Rewitalizacja to szeroki proces przemian spoecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdujcym si w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrcenie do ycia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupenienie jej o nowe funkcje. Mwic prociej ? chodzi o to, eby w takim miejscu dobrze si przebywao, mieszkao i pracowao. Zatem przede wszystkim jej celem jest polepszeniem warunkw ycia poprzez dziaania spoeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Druki ankiety i karty zada oraz projektw znajduj si poniej.

Więcej: Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

 

Spotakania w sprawie LPR w Tleniu i Pruskich

czwartek, 16 marca 2017 15:45

Przypominamy, e w dniu jutrzejszym spotkania konsultacyjne zwizane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji odbd si w Wiejskim Domu Kultury w Tleniu oraz w wietlicy wiejskiej w Pruskich. Szczegy na ulotce poniej.

LPR dla Gminy Osie

 

wtorek, 07 marca 2017 16:11

LPR dla Gminy Osie

 

wtorek, 21 lutego 2017 15:50

LPR OsieW dniu 15 lutego 2017 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbya si Konferencja na ktrej zostay zaprezentowane zaoenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Omwione zostay te zasady dobrych praktyk oraz plan pracy na najblisze miesice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi naszej gminy. Konferencj rozpocz Marek Lejk, a dalsz prezentacj poprowadzi Wojciech niadkowski. Podczas spotkania obecni na sali mieszkacy zostali poinformowani czym jest ?rewitalizacja?, jaki jest jej cel, dla kogo jest przeznaczona i na czym polega. Omwione zostay rwnie kryteria wyznaczania obszarwzdegradowanych, obszarw do rewitalizacji, wizja oraz cel przeprowadzenia takiego procesu oraz aspekty spoeczne, gospodarcze, kulturowe, przestrzenne i spoeczne, ktre bd brane pod uwag przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. W trakcie dyskusji pojawiy sie pierwsze gosy i pomysy realizacyjne. W najbliszych dniach poinformujemy o terminach i miejscach spotka konsultacyjnych w innych wsiach Gminy Osie.

Więcej:

 

Rewitalizacja - zaproszenie na spotkanie

środa, 01 lutego 2017 06:12

 

Rewitalizacja - definicja i podstawa prawna

czwartek, 26 stycznia 2017 18:21

Rewitalizacja Gmina OsiePojcie rewitalizacja pochodzi od ac. re = znw + vitalis = zdolny do ycia), czyli ?przywrcenie do ycia?. W obecnym zakresie jest procesem oywienia obszarw zdegradowanych, a w skrcie dziaaniami stwarzajcymi lepsze warunki do mieszkania, ycia i pracy.  W ustawie z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji definicja ta okrela rewitalizacj jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarw zdegradowanych poprzez dziaania caociowe (powizane wzajemnie przedsiwzicia obejmujce kwestie spoeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub rodowiskowe), integrujce interwencj na rzecz spoecznoci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposb zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Więcej: Rewitalizacja - definicja i podstawa prawna

 

czwartek, 26 stycznia 2017 15:23

Rewitalizacja Gmina OsieRewitalizacja staa si kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziaajc negatywnym zjawiskom oraz stymulujc rozwj spoeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynkw, ale przede wszystkim rozwizywanie problemw spoecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwikszanie atrakcyjnoci gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien by prowadzony w dialogu z lokaln spoecznoci i wszystkimi innymi interesariuszami, ktrzy s w niego wczeni, a w szczeglnoci mieszkacy obszaru rewitalizacji, przedsibiorcy, jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje pozarzdowe, spdzielnie i wsplnoty.

Więcej:

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama