Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna zadanie " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie-etap I i II"

wtorek, 29 stycznia 2019 09:11

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.


Osie, 29.01.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.7.2018.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  2. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

1.PPUH „MEL-KAN” Sp. z o.o.

Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 994 689,63 zł (54,25 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 94,25 pkt

2. Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.

Ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 287 810,00 zł (41,91 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 81,91 pkt

3. Rollstick Toruń Sp. z o.o.

Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 105 238,87 zł (48,83 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 88,83 pkt

4. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych

I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.

Ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 057 792,16 zł (51,02 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 91,02 pkt

5. WIMAR Sp. z o.o.

Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 168 425,04 zł (46,19 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 86,19 pkt

6. P.W. Art.-Bud Robert Smoliński

Ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 89-200 Rynarzewo

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 570 000,01 zł (34,37 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 74,37 pkt

7. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

Kryterium I : Cena oferty brutto : 899 440,00 zł (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

4.Wykonawca Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski