Informacja z otwarcia ofert:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

poniedziałek, 25 lutego 2019 13:28

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”


Osie, 25.02.2019 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.2.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

  1. P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska

Ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 445 277,20 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane

Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 389 910,00 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna

Kryterium I : Cena oferty brutto : 454 546,50 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski