Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:" Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie"

piątek, 31 maja 2019 12:35

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”.


Osie, 31.05.2019 r.

ROŚBiGK.271.3.2019.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510108827-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 537998-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ROŚBiGK.271.3.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji świetlicy wiejskiej w Miedznie, zlokalizowanej w centrum wsi Miedzno, gmina Osie. Obiekt podłączony jest do infrastruktury wod.-kan. i elektrycznej. W zakres remontu świetlicy wchodzą: rozbiórka istniejącej drewnianej podłogi wykonanie posadzki z płytek, wymiana istniejącej stolarki drewnianej okiennej na stolarkę PCV, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i montaż lamp led, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zabudowa podciągów stalowych z płyt g-k, wkucie rur CWU i CO w ściany, bez wymiany kotła. W zakres remontu budynku gospodarczego wchodzą: wymiana drzwi na rolety garażowe bez powiększania otworów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana konstrukcji dachu, utylizacja płyt azbestowo-cementowych, odmalowanie elewacji i ścian wewnętrznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 149251.95

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Klasztorna 39

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144832.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 144832.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185000.00

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski