Informacja Wójta o wyborze oferty

poniedziałek, 20 maja 2019 13:28

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :  „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna

Kryterium I : Cena oferty brutto : 144 832,50 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

 

1. Kom-Bud Świecie Sp. z o.o.

Ul. Kraszewskiego 5, 86-100 Świecie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 185 000,00 zł brutto (46,97 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 86,97 pkt.

2. Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane

Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 144 962,30 zł brutto (59,95 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 99,95 pkt

3. PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna

Kryterium I : Cena oferty brutto : 144 832,50 zł brutto (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4.Wykonawca PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki, Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski