Informacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ do przetargu na dowóz dzieci w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie

poniedziałek, 29 lipca 2019 12:42

Wójt Gminy Osie informuje o zmianie ogłoszenia oraz zmienie SIWZ do przetargu na: „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.

Osie, 29.07.2019 r.

ROŚBiGK.271.7.2019.ZP.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 540156665-N-2019 z dnia

29-07-2019 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578216-N-2019

Data: 25/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:
1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy tj. ilość kursów lub kilometrów w przypadku gdy nastąpi zmiana organizacji zajęć w szkołach lub trasy przejazdów,
2) Wysokość stawki za 1 km przewozu wraz z opieką na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny.
3) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:
1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy tj. ilość kursów lub kilometrów w przypadku gdy nastąpi zmiana organizacji zajęć w szkołach lub trasy przejazdów,
2) Wysokość stawki za 1 km przewozu wraz z opieką na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny.
3) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 1)2) 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem czy zmiany o których mowa wyżej mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy. Przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń . W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota wynagrodzenia Wykonawcy netto nie ulega zmianie a określona w aneksie do umowy wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykaże adekwatność propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


===================================================================


Osie, 29.07.2019 r.


ROŚBiGK.271.7.2019.ZP.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE

treści  projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540,
fax. 52 3329540.
Zadanie pn.: „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.

W projekcie umowy było: § 13 pkt 1-3

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:

1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy tj. ilość kursów lub kilometrów w przypadku gdy nastąpi zmiana organizacji zajęć w szkołach lub trasy przejazdów,

2) Wysokość stawki za 1 km przewozu wraz z opieką na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny.

3) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.


W projekcie umowy zmienia się na: § 13 pkt 1-4

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:

1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy tj. ilość kursów lub kilometrów w przypadku gdy nastąpi zmiana organizacji zajęć w szkołach  lub trasy przejazdów,

2) Wysokość stawki za 1 km przewozu wraz z opieką na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny.

3)  Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy w następujących przypadkach:

1)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

-jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

2.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 1)2) 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem czy zmiany o których mowa wyżej mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy. Przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń .

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota wynagrodzenia Wykonawcy netto nie ulega zmianie a określona w aneksie do umowy wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykaże adekwatność propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy.

Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski