Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

piątek, 25 stycznia 2019 14:47

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska".

Osie, 25.01.2019 r.

ROŚBiGK.271.6.2018.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510016258-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 657706-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy: www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ROŚBiGK.271.6.2018.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie, w miejscowości Wałkowiska. Obecna droga gruntowa stanowi funkcję komunikacyjną dla przyległej zabudowy mieszkaniowej. Przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej klasy „D” o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowie linii energetycznej nn. Długość drogi wynosi 570,85 m. Szerokość jezdni 4,50m. Szerokość poboczy 0,75 m. W zakres zadania wchodzą: wykonanie robót ziemnych, wycinka kolidujących drzew i krzewów, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, ustawienie oporników i krawężników, wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 2 739,20 m2 i grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11 W (Uwaga: zadanie obejmuje wyłącznie wykonanie warstwy wiążącej), wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie lub odtworzenie rowów przydrożnych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 340 760.42

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa KIC-TRANS

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowość: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 484620.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 484620.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 719891.48

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski