Informacja z otwarcia ofert na „Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”

poniedziałek, 09 września 2019 12:02

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”


Osie, 09.09.2019 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.8.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 703 601,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. ENEA S.A.

Ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Cena oferty brutto: 622 502,47 zł


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski