wtorek, 08 maja 2012 13:06

Boisko w BrzezinachWójt Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 08.05.2012 r. zamówienia publicznego pn. ?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Brzeziny?.


Osie, 08.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Brzeziny?.

 Numer ogłoszenia: 144656 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90756 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Brzeziny?.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, trybunami i utwardzeniem:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

- 1012,0 m2 - utwardzenie z kostki betonowej 286,6 m2

- długość ogrodzenia - 136,0 m

- liczba siedzisk - 120 szt.

- roboty różne m.in. prace ziemne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

? Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

? Konsorcjum : Firma Kaszub Ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino-Leszno

? AKADA-SPORT Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 3, Leszno 83-307 Kiełpino

? kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292605,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

? Cena wybranej oferty: 397290,00

? Oferta z najniższą ceną: 397290,00

? Oferta z najwyższą ceną: 504924,18

? Waluta: PLN.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski