sobota, 19 września 2009 23:41

W kwietniu 1997r. rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 14 / 97 za zespoły przyrodniczo ? krajobrazowe uznane zostały:

  1. Zespół przyrodniczo ? krajobrazowy "Dolina Rzeki Ryszki". Położony w granicach gmin: Cekcyn, Lniano, Osie o powierzchni ogólnej 358,41 ha. Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ryszki, mocno wcięta w równinę sandrową Borów Tucholskich, zróżnicowana pod względem florystyczno ? fitosocjologicznym i charakteryzująca się niezwykle malowniczym krajobrazem. Urody temu obiektowi nadają ekstensywnie użytkowane łąki z licznymi zbiorowiskami turzyc.
  2. Zespół przyrodniczo ? krajobrazowy "Dolina rzeki Sobińska Struga". Położony w granicach gmin: Osie, Jeżewo i Warlubie o powierzchni ogólnej ? 335,47 ha. Sobińska Struga jest jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w tej części Borów Tucholskich. Dolinę otaczają liczne łąki, murawy o charakterze kserotermicznym i acidofilnym. Lasy otaczające rzekę mają charakter grądów oraz olsów. Na zboczach występują obszary źródliskowe. Najcenniejszym obszarem są tereny leżące przy jeziorze Miedzno, na których kształtują się zbiorowiska turzyc wysokich i łozowisk. Jest to siedlisko licznego ptactwa wodno ? błotnego, jak również rzadkich roślin chronionych.
  3. Zespół przyrodniczo ? krajobrazowy "Rzeki Prusiny". Położony w gminie Osie o powierzchni 234,32 ha. Ochroną została objęta dolina rzeki Prusiny na odcinku Tleń ? Szarłata. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla siedlisk grądowych. Jest to wyjątkowo geomorfologicznie i krajobrazowo zróżnicowany obszar.