Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 14 lutego 2019 15:44

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

Osie, 14.02.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.1.2019.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


1.WNORTEX Dominik Wnorowski

Ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 473 440,37 zł (39,48 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 79,48 pkt

2. PRETORIA TRADE Tomasz Sucharek

Nowy Jasiniec 86, 86-010

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 700 821,96 zł (34,21 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 74,21 pkt

3.MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Długa1, 89-600 Chojnice

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 175 832,37 zł (49,48 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 89,48 pkt

4.Usługi komunalno-transportowe AMAR Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, Lichnowy, 89-620 Chojnice

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 376 221,53 zł (42,27 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 82,27 pkt

5. Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 343 857,19 zł (43,29 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 83,29 pkt

6. Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 969 641,75 zł (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

7. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech

Ul. Poprzeczna 7/9,86-200 Chełmno

Kryterium I : Cena oferty brutto : 997 095,20 zł (58,35 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 98,35 pkt.

4.Wykonawca Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski