Powietrze w centrum Osia

piątek, 22 lutego 2019 14:07

OsieW ramach monitoringu powietrza w miesiącu lutym na terenie wsi Osie dzięki firmie Syngeos prowadzone były badania poziomu pyłów zawieszonych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) i mniejszej niż 2.5 mikrometrów (PM2.5). Monitoring oparty był o rozwiązanie sprzętowe i oprogramowanie firmy Syngeos, a wyniki i wizualizacja z wynikami godzinnymi dostępna dla wszystkich zainteresowanych na portalu www.syngeos.pl.


Pyły zawieszone związane są z niską emisją wynikającą z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, głównie w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Niska emisja jest zjawiskiem szczególnie szkodliwym dla zdrowia.

Monitoring prowadzony przez prawie 4 tygodnie pokazał, że w promieniu 1 km od Urzędu Gminy Osie stężenie pyłów zawiera się przeważnie na poziomie dobrym i bardzo dobrym, czasami poziom wskazuje wartości umiarkowane lub dostateczne. Jednak występowały też pojedyncze godziny, podczas których odnotowano poziom zły, co wskazuje na potrzebę dalszych działań w zakresie poprawy czystości. Przypomnijmy, że w roku 2018 Gmina Osie przy współpracy z WFOŚiGW w Toruniu dofinansowała naszym mieszkańcom wymianę 18 źródeł ciepła. Obecnie właściciele nieruchomości mogą skorzystać z dotacji z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Poniżej prezentujemy fragment raportu z wynikami pomiarów z wczorajszego dnia dla pyłu zawieszonego o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10). Podobnie wczoraj kształtują się wartości pyłu PM2.5.

Osie

Dla pyłu PM10: norma dobowa stężeń pyłów PM 10 określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (wcześniej obowiązywały te same limity w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 r.) Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m3.