Radioteleskop gigant w Osiu

Czy w Borach Tucholskich, a konkretnie w Osiu, stanie wielki radioteleskop?

Prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu (na zdjciu) twierdzi, e teleskop w Borach Tucholskich moe si sta wizytwk polskiej nauki (Fot. Adam Willma)Od kilku miesicy w mediach pojawiaj si informacje o niezwykym przedsiwziciu przygotowywanym przez polskich naukowcw. Toruscy astronomowie chc zbudowa jeden z najwikszych radioteleskopw wiata. Radioteleskop jest to po prostu specyficzna antena radiowa, ktra odbiera wszelkie nawet najsabsze sygnay radiowe i chodzi o to, eby sygnay naziemne nie zakcay i nie deformoway tych, ktre pochodz z odlegego kosmosu. Obecnie uczeni z UMK korzystaj z najwikszego w Polsce i tej czci Europy radioteleskopu o rednicy 32 m. ustawionego w podtoruskich Piwnicach.  Nowy sprzt ma by prawie trzy razy wikszy. - Gdyby si to udao, Polska trafiaby do wiatowej czowki - mwi prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii UMK. - Radioteleskop mgby by wizytwk naszej nauki, oznaczaby ogromny skok w obserwacjach. Umoliwiby obserwacje odlegych galaktyk, radiogalaktyk, kwazarw, signicie do najdalszych zaktkw wszechwiata, systematyczny radiowy monitoring duych obszarw nieba.

Radioteleskop w Piwnicach - http://www.astro.uni.torun.pl/rt4.phpNajwiksze urzdzenie tego typu o rednicy nieco ponad 100 m znajduje si w Green Bank w USA. Drugi jest niemiecki Effelsberg koo Bonn (100 m). Anglicy maj 76-metrowy radioteleskop w Manchesterze, 70-metrowe talerze znajduj si te na Ukrainie i w Rosji, Wosi kocz wanie budow 64-metrowego sprztu na Sardynii. 90-metrowa aparatura w Borach Tucholskich trafiaby wic do pierwszej trjki na wiecie (jest jeszcze 300-metrowy kolos w portorykaskim Arecibo, ale ma nieruchom czasz i ograniczone moliwoci obserwacyjne). rdo: http://www.gazeta.pl/

To przedsiwzicie, ktre wyrasta ponad jakkolwiek inwestycj naukow realizowan w Polsce. Kosz postawienia radioteleskopu mgby bowiem wynie od 80 do 100 mln z. W przyszym roku uniwersytet bdzie stara o dotacj unijn na t budow. rdo: http://www.pomorska.pl/

Kryterium wyboru. Musiaby on stan daleko od cywilizacji tak, by jej odgosy nie zakcay pracy aparatury. Ostatecznie astronomowie wybrali gmin Osie w Borach Tucholskich. - Myl, e tam, przynajmniej przez 50 lat, do radioteleskopu mogyby dociera najsabsze sygnay z kosmosu - mwi nam w lipcu prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii UMK. rdo: http://www.pomorska.pl/

Podstawowym kryterium byo to, eby teren na ktrym stanie radioteleskop by w jak najmniejszym stopniu zurbanizowany i by pod jak najmniejszym wpywem rozwoju cywilizacji. Ale jednoczenie moliwie blisko Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika znajdujcego si w Piwnicach koo Torunia. Wstpny wybr pad na Dbowiec pooony na terenie lenictwa Orli Dwr w Nadlenictwie Osie. W dniu 28.10.2009 zostay przeprowadzone pomiary fal radiowych na tym terenie. Wyniki potwierdziy trafno wyboru miejscowoci Dbowiec (8km na pnoc od Osia). Zakcenia okazay si by nawet 1000 razy sabsze ni w okolicach Torunia.

Istotnym czynnikiem jest fakt, e jest to teren otoczony rezerwatem przyrody i lasem, co jest dodatkow gwarancj, e nie nastpi tam rozwj czynnikw, ktre powoduj zakcenia pracy radioteleskopu. Chodzi tu gwnie o nadajniki radiowe, telewizyjne, nadajniki sieci komrkowych i innych urzdze, ktre emituj fale radiowe zwaszcza te o wyszych czstotliwociach.

Budowa miaaby si rozpocz jesieni 2010 r. Wczeniej naley dokona oceny wpywu na rodowisko oraz speni wszystkie wymogi prawne. Uruchomienie radioteleskopu miaby nastpi w 2014 roku. rdo: http://osie.torun.lasy.gov.pl/web/osie/22

Zobacz film na Youtube:

 http://www.youtube.com/watch?v=LfdgaZMVj8s

Radioteleskop w Piwnicach - http://www.astro.uni.torun.pl/rt4.phpPomiary zakce. Spokj, jaki gwarantuj rozlege Bory Tucholskie, jest niezbdny do pracy radioteleskopu, sucego obserwacji odlegych galaktyk i zaktkw wszechwiata. Poniewa zakcaj to sygnay radiowe, radioteleskopy na wiecie lokowane s w moliwie jak najcichszych przestrzeniach. Lasy gwarantuj, e nie pojawi si okolicach due skupiska ludzi ani instytucje emitujce zakcenia. rdo: http://www.pomorska.pl/

Radioastronomowie z Centrum Astronomii UMK przeprowadzili na terenie Dbowca, w gminie Osie, w sercu Borw Tucholskich, pomiary poziomu zakce radiowych. Przy pomocy wysokiej klasy aparatury pomiarowej i specjalistycznej szerokopasmowej i wielokierunkowej anteny wykonali pomiary natenia pola elektromagnetycznego generowanego przez stacje radiowo-telewizyjne, telekomunikacyjne, a take przez emitory wspczesnej cywilizacji. Pomiary w zakresie od 30 MHz do 20 GHz wskazay na 10 do 1000 razy niszy poziom tego promieniowania w badanym miejscu ni ma to miejsce obecnie na terenie obserwatorium w Piwnicach. Utwierdzio to toruskich radioastronomw w przekonaniu o trafnym wyborze Dbowca w Borach Tucholskich na przysz lokalizacj nowego radioteleskopu. rdo: http://www.mmtorun.pl/artykul/teleskop-z-piwnic-w-bory-50525.html

Budowa. O budowie takiego instrumentu 4 wrzenia 2009 r. w Centrum Astronomii w Piwnicach rozmawiali samorzdowcy i politycy oraz naukowcy z krajowych i zagranicznych orodkw badawczych. O celowoci inwestycji i moliwociach jej zrealizowania dyskutowalino podczas midzynarodowych obrad, ktre odbyy si w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koo Torunia. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki dotychczasowych prac, rozwiza technologicznych, metod pomiarowych, planw naukowych i rde finansowania. Goszczcy w Toruniu radioastronomowie z Wielkiej Brytanii przedstawili rozwizania stosowane przez ich kraj i panujce obecnie trendy na wiecie. rdo: http://nauka.wp.pl


A w prasie pokazao si szereg materiaw. To kilka linkw do nich:

Kosmiczna promocja Osia 

Z Piwnic w Bory?

Nowy toruski radioteleskop

Lenicy bd wspiera budow radioteleskopu w Borach Tucholskich

Toruscy naukowcy staraj si o postawienie ogromnego radioteleskopu

Kosmos 2014 w polskich borach

Wielki radioteleskop stanie w Borach Tucholskich?

Z Borw Tucholskich spojrzymy w kosmos

Nowy radioteleskop UMK?

RADIOTELESKOP

Nowy polski radioteleskop?


Zebra: Marek J. Lejk

Toruscy astronomowie chc zbudowa jeden z najwikszych radioteleskopw wiata. Kosmiczne urzdzenie stanie w 2014 r. w Borach Tucholskich. - Radioteleskop mgby by wizytwk polskiej nauki - mwi prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii UMK.