czwartek, 02 grudnia 2010 15:42

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 - 2015.


Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji:

- wyrażenie opinii w sprawie projektu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 - 2015.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

? rozpoczęcie konsultacji 09 grudnia 2010 roku;

? zakończenie 15 grudnia 2010 roku.

? termin składania uwag i opinii - do 15 grudnia 2010 roku.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

? w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

? konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu

Projekt programu znajduję się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie: http://www.bip.osie.pl w zakładce: Aktualności ,,Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi".

Osie, dnia 2 grudnia 2010 r.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII


w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji :

Projekt wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 do 2015.


1.Nazwa i adres organizacji wnoszącej opinię:

?????????????????????????????????

2. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów do projektu programu:


??????????????????????????????????


??????????????????????????????????


..............., dnia: ???????.


??????????????????

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela

organizacji pozarządowej


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


projekt

UCHWAŁA Nr / / 10

RADY GMINY OSIE

z dnia ????. 2010 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r.


Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) , uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015.

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.);

2) programie ? rozumie się przez to program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 , o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3) dotacji ? rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

4) środkach publicznych ? rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

5) organizacji pozarządowej ? rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

6) innym podmiocie ? rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

7) gminie ? rozumie się przez to gminę Osie;

8) wójcie ? rozumie się przez to Wójta Gminy Osie;

9) urzędzie ? rozumie się przez to Urząd Gminy Osie;

10) otwartym konkursie ofert ? rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

11) małych dotacjach ? zlecanie realizacji zadań publicznym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .


I. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2011 - 2015 jest efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy .

2.Celami szczegółowymi programu są:

- poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych,

- wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji i podmiotów.

II. Zasady współpracy

§ 4 .Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach:

a) zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

b) zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do autonomii i odrębności w samodzielnym wyznaczaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

c) zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania;

d) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych wyników

w realizacji zadań publicznych;

e) zasada uczciwej konkurencji polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego;

f) zasada jawności rozumiana jest jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

III. Zakres przedmiotowy

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy.

IV. Formy współpracy

§ 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w następujących formach:

1) zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy;

3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową tych organizacji;

4) tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym ( w miarę potrzeb). 5)organizacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu wystaw promujących działalność organizacji i podmiotów; 6) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; 7) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach; 8) realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej; 9) pomoc w miarę możliwości w organizacji środków transportu do przewozu osób i materiałów, związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej.

V. Priorytetowe zadania publiczne

§ 7. 1. W latach 2011 - 2015 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

1) pomocy społecznej;

2) propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6) promocji ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;

7) ochrony przeciwpożarowej

8) ekologii i krajoznawstwa;

9) poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach.

10) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

VI. Okres realizacji programu

§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2015 r.

VII. Sposób realizacji programu

§ 9. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty programu.

4. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

5. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wójt może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji.

6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

VIII. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

§ 10. Szczegółowy wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na realizację programu określone zostaną w uchwale budżetowej na 2011 r. i kolejno na następne lata.

IX. Sposób oceny realizacji programu

§ 11. 1 Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2. W ramach kontroli upoważniony pracownik urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.

3. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

4. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych dotacji wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.

5. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo ?księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

6. Wójt przedkłada Radzie Gminy Osie sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku.

X. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 12. 1. Program został przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowych i innym podmiotom w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13. 1 Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Osie oraz

osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

3. Funkcję sekretarza komisji pełni wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu wchodzący w skład komisji

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 14. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 15. 1. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym

2. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania;

c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;

d) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu;

e) ocenia złożone oferty pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników);

f) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;

g) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje wysokość dotacji ;

h) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

3. Protokół powinien zawierać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

c) liczbę zgłoszonych ofert;

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;

f) średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji,

zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

g) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

h) podpisy członków komisji.

4. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiona wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

5. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XII. Postanowienia końcowe

§ 16. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych mogą być zwiększone w budżecie gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osie.

§ 18 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.