środa, 13 kwietnia 2011 12:01

Ogoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomoci projektu uchway zawierajcej  wykaz  kpielisk w Gminie Osie na rok 2011.


1. Przedmiotem publicznej wiadomoci jest projekt uchway w sprawie wykazu kpielisk w Gminie Osie na rok 2011.
2. Niniejsze ogoszenie wraz z projektem uchway umieszcza si:

1.na tablicy ogosze Urzdu Gminy Osie

2.na stronie internetowej www.osie.pl


1. Uwagi i propozycje zmian dotyczce projektu uchway mona skada w formie pisemnej na adres Urzdu Gminy Osie lubna adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni, liczc od dnia publikacji ogoszenia.Wjt Gminy Osie

/-/ mgr in. Micha GrabskiUCHWAA NR ????????..

RADY GMINY W OSIU


z dnia ??????????.


w sprawie wykazu kpielisk na terenie Gminy Osie


Na podstawie art. 34a ust. 1, w zwizku z art. 34a ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zmianami)1 uchwala si, co nastpuje:

1. Przyj wykaz kpielisk na terenie Gminy Osie.

2. Wykaz kpielisk obejmuje wydzielony fragment wd powierzchniowych na Jeziorze Mukrz Gmina Osie, dziaka nr ewidencyjny 141 obrb Wierzchy, jednostka ewidencyjna Osie.

3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Osie.

4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


                                                                                                          Przewodniczcy Rady Gminy

                                                                                                    /-/   Roman Wakowski


1 Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462,Nr 267 poz. 2255, Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 21 poz. 125, Nr 64 poz. 427, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587, Nr 147 poz. 1033, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, Nr 231 poz. 1704, Dz.U. z 2008 r. Nr 168 poz. 1323, Nr 199 poz. 1227, Nr 215 poz. 1664, Nr 227 poz. 1505, Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253, Nr 96 poz. 620,Nr 182 poz. 1228, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159.


Uzasadnienie

 Ustawa Prawo wodne na podstawie art. 34a ust. 1 naoya na Rad Gminy obowizek podjcia uchway w sprawie wykazu kpielisk na terenie gminy.

Gmina Osie jest organizatorem kpieliska w Tleniu nad jeziorem Mukrz. Projekt uchway zosta podany do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty tj. na tablicy ogosze Urzdu Gminy i na stronie internetowej www.osie.pl oraz przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi Zarzdu Gospodarki Wodnej , Wojewdzkiemu Inspektorowi Ochrony rodowiska i Pastwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.                                                                                                                                      Przewodniczcy Rady Gminy

                                                                                                                                     /-/ Roman Wakowski