piątek, 17 stycznia 2014 10:31

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

WÓJT   GMINY   OSIE

86-150  OSIE

UL.   DWORCOWA 6


Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 7 pkt 2 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia  28 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie


I.   Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2014 r.


7. 500 zł. słownie: siedem tysięcy pięćset złotych


III.  Zasady przyznawania dotacji

1.Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia

2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,  poz.  1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  terenie  Gminy Osie na lata 2011 ? 2015 r.

 O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2014 roku.

2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego,   zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia           27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  10  lutego 2014 roku do  godz. 12 00 w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:


? Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2014 r.?

2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania                                (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 10 lutego 2014 roku  o  godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1)  ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2)  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;

4)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

3. Oferta powinna zawierać w  szczególności:

1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :

1)     w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl ;

2)     w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)     na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W  2013 roku przeznaczono na ten cel 6.500 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1)  nie zostanie złożona żadna oferta;

2)  żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,

 

Osie, dnia 17.01.2014 r.                                                                

 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski