poniedziałek, 26 stycznia 2015 15:06

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie.WÓJT GMINY OSIE

86-150 OSIE

UL. DWORCOWA 6

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2015 r.

7. 500 zł. słownie: siedem tysięcy pięćset złotych

III. Zasady przyznawania dotacji

Powierzanie wykonywania w/w zadań lub wspieranie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 ? 2015 r.


O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2015 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 19 lutego 2015 roku do godz. 12 00 w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem:

? Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.?

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl ;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2014 roku przeznaczono na ten cel 7.500 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


Osie, dnia 26.01.2015 r.Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Do pobrania:

OGŁOSZENIE

OFERTA

PROJEKT UMOWY

SPRAWOZDANIE