piątek, 06 lutego 2015 12:39

Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r. :

ZARZDZENIE NR 15 /15

WJTA GMINY OSIE

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu wybrano ofert: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe Gminy Osie Grom Osie i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 100.000 z.

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.

Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski