środa, 03 lutego 2016 08:59

Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.



ZARZDZENIE NR 105/16

WJTA GMINY OSIE

z dnia 03 lutego 2016 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje:


1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2016 r. wybrano ofert:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe Gminy Osie Grom Osie i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 60.000 z.


2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski