poniedziałek, 26 marca 2012 15:05

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

WÓJT GMINY OSIE

86-150 OSIE

UL. DWORCOWA 6

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 7 pkt 2 uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

Turystyczne marsze na orjentacię

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie


II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012 r.

6. 500 zł. sł. sześć tysięcy pięćset złotych

III. Zasady przyznawania dotacji

1.Powierzanie wykonywania w/w zadań lub wspieranie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ( o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ) na terenie Gminy Osie na lata 2011 ? 2015 r. tj. propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wykonywanie zadań związanych z Turystycznymi Marszami na Orientację.

O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2012 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego , zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 17 kwietnia 2012 roku do godz. 12 00 w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem Konkurs na realizację zadania w zakresie ? Turystyczne Marsze na Orientację ?

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25 ).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert , ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 17 kwietnia 2012 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl ;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2011 przeznaczono na ten cel 5.500 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


Osie, dnia 26.03.2012 r.


Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski