piątek, 20 kwietnia 2012 16:41

Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych w sferze: ? Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie?

ZARZDZENIE NR 84 /12

WJTA GMINY OSIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych w sferze:

?Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie ?

Rodzaj zadania objtego konkursem: Turystyczne marsze na orientacj.


Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z pn. zm.1 ) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu wybrano ofert: BRACTWO CZARNEJ WODY w Osiu, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 6.500 z.

( sownie: sze tysicy piset zotych ).

2 . Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu; w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.bip.osie.pl,w siedzibie Urzdu Gminy Osie, na stronie internetowej www.osie.pl


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


1. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244.