Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

środa, 26 marca 2014 12:18

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc skadki na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w II i III kw. 2014 r. :


Skadki naubezpieczenie spoeczne rolnikw wII iIII kw. 2014 r.

Uchwa nr7Rady Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw z12 marca 2014 r., miesiczna skadka naubezpieczenie wypadkowe, chorobowe imacierzyskie wII iIII kwartale 2014 r. zostaa ustalona wwysokoci 42,00 z zakad osob podlegajca temu ubezpieczeniu. Osoby objte wymienionym ubezpieczeniem nawniosek wograniczonym zakresie opacaj 1/3 penej skadki, tj.14 z.

Podstawowa miesiczna skadka naubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowica 10% emerytury podstawowej obowizujcej wostatnim miesicu poprzedniego kwartau) wII iIII kwartale 2014 r. bdzie wynosi 84 z.

Osoby ubezpieczone wgospodarstwie rolnym opowierzchni powyej 50 ha przeliczeniowych uytkw rolnych opacaj skadk podstawow idodatkow miesiczn skadk naubezpieczenie emerytalno-rentowe, oktrejmowa wart. 17 ust. 4pkt. 1-4, wynoszc wII iIII kw. 2014 r.:

12% emerytury podstawowej, tj.101,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych do100 ha przeliczeniowych
24% emerytury podstawowej, tj.203,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 100 ha przeliczeniowych do150 ha przeliczeniowych
36% emerytury podstawowej, tj.304,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 150 ha przeliczeniowych do300 ha przeliczeniowych
48% emerytury podstawowej, tj.405,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania nalenych skadek zaII kwarta upywa 30 kwietnia 2014 r., azatrzeci kwarta 31 lipca 2014 r.

Pozyskane za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy